Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 1447/06 - Wyrok NSA z 2007-10-16

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2514/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...], nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia [...] października 1997 r., nr [...], wydanej w przedmiocie nałożenia kary...

II GSK 185/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad decyzją z 24 października 2014 r., wydaną na podstawie art. 40 ust. 1...

I OSK 22/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

i Autostrad z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., J.M. wnioskiem z dnia 29...

II GSK 1170/10 - Wyrok NSA z 2011-11-30

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2010 r. o sygn. VI SA/Wa 2078/09...
zaskarżenia) w sprawie ze skargi K. S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Stwierdził też, że uchylona decyzja nie podlega...

II GSK 588/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

. (...) nie były decyzjami administracyjnymi a wydane w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr[...] , decyzje...
przesłankę do stwierdzenia przez Sąd I instancji nieważności zaskarżonej decyzji administracyjnej., Z wymienionych powodów Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził...

I OSK 1770/07 - Wyrok NSA z 2008-11-17

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie dwóch zjazdów jednokierunkowych z drogi krajowej 1) uchyla zaskarżony wyrok...
stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zgody na wykonania dwóch zjazdów jednokierunkowych z drogi krajowej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy...

OSK 544/04 - Wyrok NSA z 2004-09-14

art. 157 par. 1 i art. 158 par. 1 Kpa, po rozpoznaniu wniosku Adama S. o stwierdzenie nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 30 maja 2001 r...
., ustalającej opłatę drogową w kwocie 3.514,39 zł. za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia w dniu 23 kwietnia 2001 r., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 1006/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

2006r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie dwóch zjazdów jednokierunkowych z drogi krajowej nr 6 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania...

I OSK 383/05 - Wyrok NSA z 2006-07-18

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
i Autostrad z dnia [...] nr [...] w części dot. odmowy stwierdzenia nieważności decyzji tegoż organu z dnia [...], wymierzającej M. D. karę pieniężną w wysokości 20.760 zł...

I OSK 139/05 - Wyrok NSA z 2005-11-22

w przepisach szczególnych, stanowi rażące naruszenie prawa, co jest podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji /art. 156 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
. 134 par. 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, przez stwierdzenie nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   19