Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SA/Wr 208/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-30

o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji - o uchylenie decyzji w całości oraz zasądzenie...
zaskarżonego aktu, a jedynie uwzględniając skargę może go uchylić, stwierdzić jego nieważność lub niezgodność z prawem, a może to uczynić, stosownie do unormowania...

III SA/Wr 259/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-30

nie otrzymała wsparcia., Wniosła strona o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji...
rozpoznający sprawę nie może zmienić zaskarżonego aktu, a jedynie uwzględniając skargę może go uchylić, stwierdzić jego nieważność lub niezgodność z prawem...

III SA/Wr 210/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA) o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji wniósł...
może go uchylić, stwierdzić jego nieważność lub niezgodność z prawem, a może to uczynić, stosownie do unormowania zawartego w art. 145 § 1 p.p.s.a., jeśli stwierdzi naruszenie...

III SA/Wr 260/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

przed sądami administracyjnymi (PPSA) o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji wniósł...
sprawę nie może zmienić zaskarżonego aktu, a jedynie uwzględniając skargę może go uchylić, stwierdzić jego nieważność lub niezgodność z prawem, a może to uczynić...

III SA/Wr 209/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

przed sądami administracyjnymi (PPSA) o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji wniósł...
przed organami administracji publicznej. Sąd rozpoznający sprawę nie może zmienić zaskarżonego aktu, a jedynie uwzględniając skargę może go uchylić, stwierdzić jego nieważność...

VIII SA/Wa 938/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji, sąd każdorazowo obowiązany...

VIII SA/Wa 909/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji, sąd każdorazowo...

I GSK 82/23 - Wyrok NSA z 2023-02-24

na uwzględnienie., Wobec braku okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności postępowania, z przyczyn przewidzianych w art. 183 § 2 pkt 1-6 p.p.s.a., kontrola...
oddalenie skargi - w sytuacji, w której właściwe byłoby uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie...

IV SA/Gl 553/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-29

, to nie ulegałoby wątpliwości, że wydanie decyzji I instancji przez nieuprawniony lub niewłaściwy podmiot skutkowałoby stwierdzeniem nieważności decyzji obu instancji. W omawianym...
i administracyjnego nie znalazło odzwierciedlenia w opisie zadań. Stwierdzenia skarżącego mają bardzo ogólny charakter i nie dają odpowiedzi na pytanie, do którego faktycznie zadania...

II GSK 3502/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

stwierdzeniem nieważności decyzji obu instancji. W omawianym przypadku taki tryb nie jest przewidziany, jednakże należy przyjąć, że dla każdej prawnej procedury dyskwalifikujące...
w [...] z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ponownej negatywnej oceny projektu - stwierdził, że: ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   14