Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SA/Wr 210/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA) o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji wniósł...
może go uchylić, stwierdzić jego nieważność lub niezgodność z prawem, a może to uczynić, stosownie do unormowania zawartego w art. 145 § 1 p.p.s.a., jeśli stwierdzi naruszenie...

III SA/Wr 260/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

przed sądami administracyjnymi (PPSA) o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji wniósł...
sprawę nie może zmienić zaskarżonego aktu, a jedynie uwzględniając skargę może go uchylić, stwierdzić jego nieważność lub niezgodność z prawem, a może to uczynić...

III SA/Wr 209/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

przed sądami administracyjnymi (PPSA) o stwierdzenie nieważności decyzji w całości, a gdyby Sąd uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji wniósł...
przed organami administracji publicznej. Sąd rozpoznający sprawę nie może zmienić zaskarżonego aktu, a jedynie uwzględniając skargę może go uchylić, stwierdzić jego nieważność...

VIII SA/Wa 909/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji, sąd każdorazowo...

VIII SA/Wa 938/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji, sąd każdorazowo obowiązany...

IV SA/Gl 553/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-29

, to nie ulegałoby wątpliwości, że wydanie decyzji I instancji przez nieuprawniony lub niewłaściwy podmiot skutkowałoby stwierdzeniem nieważności decyzji obu instancji. W omawianym...
i administracyjnego nie znalazło odzwierciedlenia w opisie zadań. Stwierdzenia skarżącego mają bardzo ogólny charakter i nie dają odpowiedzi na pytanie, do którego faktycznie zadania...

II GSK 3502/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

stwierdzeniem nieważności decyzji obu instancji. W omawianym przypadku taki tryb nie jest przewidziany, jednakże należy przyjąć, że dla każdej prawnej procedury dyskwalifikujące...
w [...] z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ponownej negatywnej oceny projektu - stwierdził, że: ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo...

III SA/Po 1624/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-01

skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (art. 134 § 2 p.p.s.a.)., W pierwszej kolejności należy...
o COVID wskazano, że dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, po stwierdzeniu kompletności wniosku i złożeniu przez przedsiębiorcę wszystkich oświadczeń, o których mowa...

III SA/Kr 1432/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-19

ta pozwoliła na stwierdzenie, że uznanie części zarzutów w stosunku do oceny dokonanej zarówno przez oceniającego A, jak i oceniającego B w części 3.1 wniosku, przez oceniającego...
na powyższy akt Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 10 listopada 2011r., domagając się stwierdzenie, że ocena złożonego przez nią projektu została przeprowadzona...

I SA/Łd 825/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-12

zaskarżonego aktu, a jedynie uwzględniając skargę może go uchylić, stwierdzić jego nieważność lub niezgodność z prawem, a może to uczynić, stosownie do unormowania zawartego...
pracy, po stwierdzeniu kompletności wniosku i złożeniu przez przedsiębiorcę wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 2-7, występuje niezwłocznie w formie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14