Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II GSK 2106/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko naczelnej pielęgniarki postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie...
w Lubartowie z [...] września 2020 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko naczelnej pielęgniarki oraz zasądził zwrot uiszczonego...

III SA/Gd 37/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-04-06

wpis w kwocie 200 (dwieście) złotych. A. S. w skardze skierowanej do sądu administracyjnego domagała się stwierdzenia nieważności, jak to określiła, decyzji Komisji...
.) przewidziano przypadki, kiedy postępowanie konkursowe jest nieważne. Jednocześnie do stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego został upoważniony podmiot...

III SA/Gl 185/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-11

[...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na kierownicze stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej 1) uchyla zaskarżony akt, 2...
spowodowały, iż podjęto rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego. Sąd I instancji wskazał, że w zaskarżonym akcie powołano jedynie § 8 ust...

II GSK 2117/21 - Wyrok NSA z 2021-11-30

stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na kierownicze stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę...
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (dalej: Dyrektor, organ) w przedmiocie stwierdzenia nieważności konkursu na kierownicze stanowisko w zakładzie...

I OSK 608/13 - Wyrok NSA z 2013-07-17

. 268a kpa i wniósł alternatywnie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji wraz z poprzedzającą ją decyzją organu I instancji., Wydając zaskarżony wyrok Sąd...
uwzględnienia skargi i stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej (z uwagi na wydanie decyzji poprzedzającej z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Łd 154/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-21

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r., poz. 182). Wniosła o stwierdzenie nieważności., W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia...
istnienia podstaw do stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego, o czym pełnomocnik skarżącej został powiadomiony pismem z dnia 21 lipca 2014r., Na rozprawie...

II SA/Sz 740/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-01

. Natomiast w myśl art. 145 p.p.s.a., Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem...
przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy, lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156 k.p.a. lub innych...

II OSK 692/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego chyba, że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności, polegające...
jej do wglądu do dokumentacji - stwierdził Sąd, uznając, iż wobec tego żądanie M. G. nie jest zasadne, skoro nie legitymowała się upoważnieniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1...

IV SA/Gl 498/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-31

przyjmuje się, że takie wadliwe rozstrzygnięcie rażąco narusza prawo i stanowi podstawę do stwierdzenia jego nieważności. Do wydania rozstrzygnięcia mieszczącego...
proceduralnego należy odkodowywać w sposób uwzględniający ten niekwalifikowany status podmiotu zobowiązanego, Sąd odstąpił od stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji...

II SA/Łd 936/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-14

o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji wraz z poprzedzającą ją decyzją organu I instancji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:, W rozpoznawanej...
zastrzeżenia. Skarżący zwrócił również uwagę na stwierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji, iż Szpital 'po przeprowadzeniu analizy stwierdził, iż nie jest mu znane żadne...
1   Następne >   +2   4