Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

IV SA/Wr 446/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-16

części skargi strona przedstawiła szczegółowe uzasadnienie przedstawionych zarzutów oraz wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu w całości, w oparciu...
nie obejmowała ona pełnego okresu, w którym kwestionowany akt wywoływał skutki prawne, przez co koniecznym stało się stwierdzenie jego nieważności na podstawie art. 147 § 1...

II SA/Bk 587/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-08

jej odwołania., Wskazując na powyższe naruszenia skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności kwestionowanego zarządzenia ewentualnie o jego uchylenie. Nadto wniosła o zasądzenie...
, rozpoznający niniejszą sprawę, dopatrzył się natomiast innych poważnych uchybień prawnych, przemawiających za stwierdzeniem nieważności zaskarżonego zarządzenia...

II SA/Po 1148/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-07

i materiałów oraz zgłoszonych żądań., W konsekwencji postawionych zarzutów skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia na podstawie art. 147...
lub w części. Przepis ten nie określa jakiego rodzaju naruszenia prawa są podstawą do stwierdzenia przez sąd nieważności aktu. Podstawy stwierdzenia nieważności uchwały lub aktu...

III SA/Gl 129/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-17

podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,, - naruszenie art. 44 ust. 3...
podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a,, - rażące naruszenie art. 138 §1 pkt 1 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy...

III OSK 3409/21 - Wyrok NSA z 2021-06-15

zaistnienia przesłanek z art. 66 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, ale też nie mógł pozostać w obrocie prawnym i konieczne było stwierdzenie jego nieważności. Dostrzeżone...
uznanie, że koniecznym było stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu jako niezgodnego z prawem, a to z uwagi na dostrzeżone rzekome istotne uchybienia w zakresie...

II SA/Wa 19/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

, które spowodowały stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia, o czym w dalszej części uzasadnienia., Jak słusznie wskazał NSA w postanowieniu z dnia 5 września 2014r...
został z istotnym naruszeniem prawa, co stanowi wadę powodującą konieczność stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia., Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd...

II SA/Bk 688/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-04

o stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu, ewentualnie o jego uchylenie w całości. Ponadto wniosła o zasądzenie od organu na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów...
., że na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, organ nadzoru skieruje do sądu administracyjnego skargę na uchwałę RM, domagając się stwierdzenia jej nieważności...

II SA/Po 656/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-08

prawa dającym podstawę do stwierdzenia jej nieważności, albowiem wydana została przez organ niewłaściwy., W rozpatrywanej sprawie Dyrektor Gimnazjum nr 2 w W. jako organ...
Kpa, jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Tym samym zaskarżona decyzja Dyrektora Gimnazjum nr [...] w W. z dnia [...] 2011 r. nr [...] nie mogła...

II SA/Bd 990/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-18

dwóch miesięcy od dnia otrzymania uchwały lub decyzji. Na rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały...
lub decyzji rektora uczelni, z wyłączeniem decyzji administracyjnej - w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem uczelni, nie później niż w terminie...

III SAB/Gl 401/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-16

na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Spór w sprawie sprowadza się natomiast...
także o stwierdzenie, iż organ dopuścił się bezczynności, orzeczenie o jej charakterze i nakazanie organowi rozpoznania wniosku skarżącej oraz o rozpoznanie sprawy w trybie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12