Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

I OSK 1240/22 - Wyrok NSA z 2023-03-08

uniemożliwił poznanie powodów, dla których na stanowisko urzędnicze został wybrany konkretny kandydat., W rozpoznawanej sprawie uzasadnienie ogranicza się do stwierdzenia...
, odpowiednie doświadczenie zawodowe, kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków' Są to ogólnikowe stwierdzenia...

III OSK 45/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-29

, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejś...
jest spełnienie przesłanki zagrożenia życia, zdrowia czy bezpieczeństwa w wyniku takiego udostępnienia. Stwierdzono, że Zespół zajmuje stanowisko, zgodnie z którym sytuacje...

I OSK 2723/20 - Wyrok NSA z 2021-09-03

skarżąca kasacyjnie. Ponadto uchylenie bądź stwierdzenie bezskuteczności czynności organu jest możliwe, gdy jest ona dotknięta naruszeniem prawa procesowego...
, stwierdził m.in., że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r...

II GSK 1615/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-14

słownikową stwierdziło, że bariery w komunikowaniu są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej przekazywanie informacji. We wniosku...
do sądu administracyjnego., Sąd I instancji uzasadniając odrzucenie skargi stwierdził na wstępie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie odmowy dofinansowania powinno nastąpić...

I OSK 2842/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania. W rozpoznawanej sprawie nie zachodzi żadna z okoliczności skutkujących nieważnością postępowania, o jakich mowa w art. 183...
- A 2006/3/30). Stwierdził m.in., że analizowane pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne jest ściśle związane z konstytucyjnym ujęciem prawa z art. 61 ust. 1...