Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

IV SA/Po 237/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-15

do zasadniczej służby wojskowej i nie obejmuje nadterminowej służby wojskowej., Od decyzji skargę złożył W.R. wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji...
w sprawie, co stanowi rażące naruszenie prawa i skutkować winno stwierdzeniem nieważności obu decyzji;, 2. art. 65 § 1 K.p.a. poprzez nie przekazanie wniesionej skargi...

IV SA/Po 235/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-12

wojskowej. Ponadto funkcjonariusz wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji personalnej Dyrektora Zakładu Karnego w G. z dnia [...] lipca 1999r. nr [...]. - w części...
służby wojskowej'., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu złożył S. Z., wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji...

IV SA/Po 236/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-26

:, - stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Zakładu Karnego w G. na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
nieważności skarżący zarzucił, że w raporcie kierowanym do Dyrektora Zakładu Karnego w G. z dnia [...] marca 2008 r. wnosił o stwierdzenie nieważności decyzji personalnej...

II SA/Rz 67/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-10

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w [...] z dnia [...] lutego 2008r. o stwierdzeniu nieważności decyzji Dyrektora Zakładu Karnego w [...] z dnia [...] listopada 2006r...
zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięta jest ona naruszeniem prawa...

IV SA/Po 574/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-13

z pełnieniem zasadniczej służby wojskowej i zalicza się do dodatku za wysługę lat. W dalszej części pisma K. D. wskazując na uchybienia organu żądał stwierdzenia nieważności...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na powyższe rozstrzygnięcie wniósł K. D. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji...

II SA/Op 298/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-09-07

. Stwierdził, że doręczone decyzje, z uwagi na tryb ich wydania i sposób uzasadnienia, wypełniają przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji, zawarte w art. 156 § 1 pkt 2...
, które skutkują stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji., Rozważania Sądu w niniejszej sprawie należy poprzedzić wskazaniem, iż przedmiot kontroli sądowej stanowi decyzja...

SA/Sz 820/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-09

do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie [...] domagał się stwierdzenia nieważności decyzji organów obu instancji orzekających w sprawie...
). Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności ( § 2...

SA/Sz 951/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-09

w Szczecinie A. B. domagał się stwierdzenia nieważności decyzji organów obu instancji orzekających w sprawie., W uzasadnieniu skarżący podniósł, że decyzje te zostały wydane...
że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności ( § 2 )., W rozpatrywanej sprawie, z przyczyn dostrzeżonych przez sąd...

I OSK 163/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

decyzji Dyrektor podał, że zgodnie z art. 221 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej uchylenie lub stwierdzenie nieważności podstaw prawnych...
ust. 1 pkt 4 ustawy pragmatycznej uchylenie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, także uchylenie lub stwierdzenie nieważności...

II SA/Op 451/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-09-28

i sposób uzasadnienia, wypełniają przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji, zawarte w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Konkretyzując swe zarzuty M. P. wskazał, iż rażąco...
.), zwanej dalej K.p.a., które skutkują stwierdzeniem nieważności decyzji., Rozważania Sądu w niniejszej sprawie należy poprzedzić przypomnieniem, iż przedmiot kontroli...
1   Następne >   +2   +5   +10   30