Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Ol 18/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-06-11

można jednak wnioskować, iż zamiarem skarżącej może być stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu jej gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa, której oznaczenia ani daty wydania strona...
nieważności decyzji administracyjnej, w przypadkach, o których mowa w art. 156 § 1 Kodeksu, jednakże stwierdzenie nieważności może dotyczyć jedynie konkretnej, dokładnie...

I OSK 703/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

403/05, LEX nr 196461)., Po stwierdzeniu, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki nieważności postępowania należało przystąpić do oceny skargi kasacyjnej...
orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności (pkt 1 wyroku). Stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 wyroku). Oddalił wniosek...

I OSK 228/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

., poz. 270 ze zm.) zwanej dalej 'P.p.s.a.' - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał ją za niedopuszczalną., W uzasadnieniu postanowienia Sąd Wojewódzki stwierdził...
, jako jednego aktu., Sąd Wojewódzki wskazywał również, że powiadomienie strony o przewidywanych kosztach stanowi bezwzględny warunek żądania uiszczenia tych kosztów. Stwierdził...

I OSK 1766/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

i do księgi załączone; prawo wglądu do nich może uzyskać jedynie osoba posiadająca interes prawny, a także notariusz. W związku z tym Dyrektor stwierdził, że do udostępnienia...
sprawę w granicach skargi kasacyjnej, zaś z urzędu bierze pod uwagę tylko nieważność postępowania sądowego. W niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki nieważności...

II SAB/Op 44/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-20

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Stwierdziła, że skoro skarżący nie zgadza się z powyższym, winien był skierować powództwo...
zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości, jak i jej przeniesienia niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Forma ta zastrzeżona jest pod rygorem nieważności...