Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OZ 448/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

WAM, p.p. Kierownika Działu Windykacji WAM i Starszego Administratora-Koordynatora ZZN WAM' drogą elektroniczną 'odwołanie' o nazwie 'wniosek o stwierdzenie nieważności...
w Warszawie 'wniosek o stwierdzenie nieważności' decyzji nr [...]., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie nie zawierało usprawiedliwionych podstaw...

IV SAB/Wr 41/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-13

Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej...
. Nr [...], 4) Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji...

I SA 2236/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-17

prawa. Sąd nie znalazł podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji podejmowanych przez Wojskowa Agencję Mieszkaniową w stosunku do L. K., a podnoszony przez niego zarzut...
- i powierzchni użytkowej [...] m-, jako kwatery stałej. Agencja uznała, że wobec stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 1995 r. o przydzieleniu mu, w ramach...

I SA 1039/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-10

[...] kwietnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej 1.uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Dyrektora...
., Odpowiadając na podnoszony przez E.K. argument, że dla oceny czy zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa rozstrzygający...

II SA/Bd 340/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-26

w nim, bowiem żadnych wskazań, co do przebiegu dalszego postępowania administracyjnego przyjmując, że stwierdzenie nieważności decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa...
w Bydgoszczy wyrokiem z 10 marca 2004 r., sygn. akt SA/Bd 2697/03 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej...

SA/Bd 2697/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

., Zarzuty zawarte w skardze nie określają naruszeń prawa, które mogłyby stanowić podstawę do uchylenia bądź stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Sąd jednak, zgodnie...
. 154 kpa, a zatem decyzja zaskarżona, jak i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji zostały wydane bez podstawy prawnej, co uzasadnia stwierdzenie ich nieważności...

II SA/Gd 477/02 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-09-14

na skargę Dyrektor Oddziału Rejonowego podał, że decyzją nr [...] z dnia 11 marca 2002 r. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej stwierdził nieważność decyzji nr [...] z dnia...
podlega umorzeniu. Jak wynika z akt sprawy, na co wskazuje również organ II instancji, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej stwierdził nieważność zaskarżonej przez E.K....

II SA/Bd 444/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

jak w odwołaniu, skarżąca zarzuciła decyzji, że została podjęta przedwcześnie, gdyż nie zostało zakończone postępowanie w sprawie prawidłowości decyzji o stwierdzeniu nieważności...
Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Ł. o stwierdzeniu, że Zenona G. nie nabyła uprawnień do osobnej kwatery stałej., U podstaw zaskarżonej decyzji legły ustalenia...

SA/Bd 2204/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-02-18

z prawem, Sąd wziął również pod uwagę te okoliczności, które wymagają stwierdzenia nieważności decyzji., W rozpatrywanej sprawie Dyrektor Oddziału Terenowego i Dyrektor...
, z których pierwsza jest ostateczna, skutkować musi stwierdzeniem nieważności tej drugiej decyzji. Wadliwości tej nie dostrzegł organ drugiej instancji, który utrzymując w mocy...

I SA 487/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

z dnia 12 marca 1963 r.) rozwiedzionym małżonkom przysługiwała kwatera zastępcza., Na powyższą decyzję J. W. wniosła skargę żądając stwierdzenia nieważności zaskarżonej...
Mieszkaniowej w W. z dnia[..] stycznia 2003 r., nr: [..] w przedmiocie uprawnienia do kwatery stałej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   7