Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

VII SA/Wa 1037/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-05

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę...
[...] października 1999r. w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Bd 363/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Jest poza sporem, że powyższy przepis nie wyczerpuje sytuacji...
się, że zawisłość sprawy sądowoadministracyjnej nie wyklucza wszczęcia przez organ administracji publicznej postępowania w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności...

I SA/Bd 1202/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-17

stwierdzania nieważności takich decyzji, a tym samym nie są właściwe w przedmiocie rozpatrywania skarg na decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji organu rentowego...
o systemie ubezpieczeń społecznych w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje skarga...

III SAB/Kr 60/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-07

Ubezpieczenia Społecznego. Podobnie sytuacja kształtuje się w postępowaniach prowadzonych w trybach nadzwyczajnych (np. stwierdzenie nieważności decyzji czy wznowienie...
postanowienia oraz akty i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów...

I SA/Bd 15/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

.) - dalej jako 'p.p.s.a.' - lub też naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). W myśl natomiast art. 134 § 1 p.p.s.a....
na bezczynność Prezesa KRUS wnosząc o zobowiązanie tego organu do rozpoznania wniosku o umorzenie zaległości podatkowych, stwierdzenie dopuszczenia się przez niego...

III SA/Łd 22/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-21

zarzutami, wnioskami i podstawą prawną skargi, nie może jedynie (poza wypadkiem wady powodującej konieczność stwierdzenia nieważności decyzji) orzekać na niekorzyść...
administracyjnego jest stwierdzenie jej dopuszczalności w świetle przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz...

VIII SA/Wa 128/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-11

, czynności, czy bezczynności organu administracji publicznej., Wady skutkujące koniecznością uchylenia decyzji, stwierdzenia jej nieważności bądź wydania decyzji...
w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania...