Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SA/Łd 950/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-25

i Modernizacji Rolnictwa wniósł o jej oddalenie. Ponadto z uwagi na złożony przez G. P. do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o stwierdzenie nieważności...
w celu stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r. nr [...] Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Ł., nie może jednoznacznie wypowiedzieć się co do zasadności ww...

I SA/Gd 375/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-25

- dalej jako 'Dyrektor', na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 157 § 1 i 2 k.p.a. zawiadomił M. W. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
narusza prawo, co uzasadniałoby stwierdzenie jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Zwrócono uwagę, że Kierownik wydał ww. decyzję nie rozstrzygając w pełni...

II SA/Op 8/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-12

. S. - na zasadzie art. 61 § 4 K.p.a. - o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 listopada 2009 r., nr [...], Kierownika Biura...
, których weryfikowalność do płatności 'nie została wystarczająco zweryfikowana, stanowi rażące naruszenie ww. przepisów.' Organ dodał, że w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji z dnia...

III SA/Kr 1978/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-29

. nr [ ] oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [ ] 2012 r., nr [ ] o stwierdzeniu nieważności decyzji...
. zawiadomił R. C. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Nr [...] wydanej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji...

III SA/Kr 1977/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-29

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania po stwierdzeniu nieważności I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] 2012 r., nr [ ] o stwierdzeniu nieważności decyzji, VI. orzeka, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane, VII. zasądza...

III SA/Kr 1998/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-29

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania po stwierdzeniu nieważności I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
., nr [ ] o stwierdzeniu nieważności decyzji, V. orzeka, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane, VI. zasądza od Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji...

III SA/Kr 1997/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-29

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 października 2014 r. nr [ ] w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego po stwierdzeniu nieważności...
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [....] 2012 r., nr [ ] o stwierdzeniu nieważności decyzji, V. orzeka, że uchylone decyzje...

II SA/Op 477/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-11

tej nie zostały wniesione środki odwoławcze., Następnie, Dyrektor OR ARiMR w Opolu wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji z dnia...
organu, zaistniała przesłanka do stwierdzenia nieważności określona w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., zgodnie z którym organ wyższego stopnia stwierdza nieważność decyzji...

I SA/Rz 126/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] maja 2014 r. nr [...] oraz nr [...], które w jego ocenie mają wpływ na wynik przedmiotowej sprawy., Wyrokiem z dnia 3 marca 2015 r., sygn...
Oddziału Regionalnego Agencji z dnia [...] maja 2012 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji w J. z dnia [...] marca 2010 r...

II GSK 1030/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie płatności rolnośrodowiskowej za 2012 r. postanawia: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w R. postanowieniem z dnia...
Rolnictwa z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie płatności rolnośrodowiskowej za 2012 r., Przedstawiając stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100