Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

254/13 oraz IV SA/Wr 255/13, wniósł o zawieszenie postępowania w powyższej sprawie, do czasu prawomocnego zakończenia się postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności...
normatywnym związku z ze sprawą wniosku o stwierdzenie nieważności postanowień SKO we W. z dnia 1 października 2013 r., o wskazanych numerach które odmawiały stwierdzenie...

IV SAB/Wr 216/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień SKO we W. z dnia [...] października 2013 r., nr [...] i [...] oraz [...] i [...]. Według skarżącego rozstrzygnięcie w tych sprawach...
społecznej, nie pozostaje w jakimkolwiek normatywnym związku z ze sprawą wniosku o stwierdzenie nieważności postanowień SKO we W. z dnia 1 października 2013 r., o wskazanych...

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

niejawnym sprawy wniosku Z. R. o stwierdzenie nieważności postępowania sądowego w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy...
stwierdzenia nieważności decyzji, zostały zwrócone do MOPS dopiero w dniu 16 stycznia br., Zarządzeniem z dnia 18 lutego 2013 r. sędzia sprawozdawca skierowała sprawę...

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

o 'stwierdzenie nieważności postępowania i postanowienia sądu z dnia 4 lipca 2013 r.', Postanowieniem z dnia 25 lipca 2013 r., sygn. akt I OPP 49/13 Naczelny Sąd...
., sygn. akt IV SO/Wr 2/13 Sąd umorzył postępowanie sądowoadministracyjne z wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności postępowania sądowego., Pismem z dnia 4 maja 2015 r...

IV SAB/Wr 14/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-12

2016 r. skarżący złożył wniosek o wznowienie postępowania w trybie art. 145 § 1 pkt 1, 2 i 7 oraz § 2 k.p.a. oraz wniosek do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji...
., Przy piśmie z dnia 18 listopada 2016 r. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 listopada 2016 r. został przekazany do SKO jako organowi właściwemu...

VIII SA/Wa 270/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-29

jest tym, że ujawnienie którejkolwiek z wad skutkujących stwierdzeniem nieważności decyzji czyni dalszą jej kontrolę nie tylko zbędną, ale wręcz niedopuszczalną. W przypadku...
bowiem nieważności decyzji powinno nastąpić stwierdzenie tej nieważności przez wojewódzki sąd administracyjny, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności (por. T. Woś...

I OZ 1293/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

Sąd umorzył postępowanie sądowoadministracyjne z wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności postępowania sądowego, z uwagi na bezprzedmiotowość tego postępowania...
umarzające postępowanie sądowoadministracyjne z wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności postępowania sądowego nie przysługuje. Od rzeczonego postanowienia nie przysługuje...

IV SA/Wr 69/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-19

z opublikowanym orzeczeniem' i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego. Zdaniem skarżącego, postępowanie przed tut. Sądem powinno zostać zawieszone...
w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać jednak należy, że wobec odrzucenia...

IV SA/Wr 448/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

. Pozostawione bez rozpoznania C) Zwróciłem się ponownie pismem z 27 listopada 2008 r. do dyrektora MOPS o stwierdzenie nieważności czynności z 17 października 2003 r...
. nr [...] (dowód pismo [...] z [...] D) W odpowiedzi na skargę z 23 lutego 2010 r. pismem [...] z [...] Dyrektor podtrzymał odmowę stwierdzenia nieważności podjętych czynności z 17...

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-30

postępowania: odwoławczego oraz w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, zostały zwrócone do MOPS dopiero w dniu [...] br., Zarządzeniem z dnia 18 lutego 2013 r. sędzia...
z dnia 15 lipca 2013 r. wniósł o stwierdzenie nieważności postępowania i postanowienia Sądu z dnia 4 lipca 2013 r. i zwolnienie z opłaty stałej od wspomnianej skargi z dnia...
1   Następne >   +2   +5   9