Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

IV SA/Wr 482/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego K. z dnia [...] r., Nr 2328 wydaną na podstawie art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
z dnia [...] r. Nr [...] Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K., po rozpatrzeniu wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w C...

II SA/Wa 999/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

Powietrznych z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu ewidencyjnego o zwolnieniu z zawodowej...
orzeczenie weszło do obrotu prawnego, co oznacza, że objęty wnioskiem o stwierdzenie nieważności rozkaz personalny nie mógł być wydany przed dniem [...] czerwca 2012 r., Decyzją...

II SA/Wa 993/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-13

[...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w B. z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności rozkazu Dowódcy...

II SA/Bd 151/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-09

grudnia 2011r. w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 1192/11., W skardze stanowiącej przedmiot rozpoznania w niniejszej sprawie, skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności...
w przypadkach określonych w pkt 1-4a., W sprawie niniejszej, jako przedmiot zaskarżenia, skarżący wskazał stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego Dowódcy [...] Okręgu...

II SA/Sz 1215/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-20

roszczenia o ustalenie i wypłatę różnicy w dodatkowym uposażeniu rocznym (nagrodzie rocznej) należy liczyć od momentu stwierdzenia nieważności decyzji wyznaczających Skarżącego...
, a więc od momentu stwierdzenia nieważności odpowiednio decyzji Ministra Obrony Narodowej nr [...] (pkt 11) z dnia [...] r., rozkazu personalnego Dowódcy Wojsk Lądowych nr [...] (pkt 2...

II SA/Sz 1256/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-10

roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. F. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności p o s t a n...
Ł.F., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nałożenia na Ł. F. obowiązku zwrotu...

II SA/Bd 1375/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-28

. na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego w B. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego 1...
ze stwierdzeniem nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] r. Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego w sprawie wypowiedzenia L. P. stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej...

II SA/Wr 972/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-09

Wojskowego we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji RKU w G. J. z dnia [...]r. o powołaniu M. P. do służby wojskowej I. stwierdza...
nieważności decyzji Rejonowego Komendanta Uzupełnień w G. J. z dnia [...]r. w sprawie powołania do zasadniczej służby wojskowej, odmówiono stwierdzenia nieważności...

II SA/Sz 1213/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-20

z dnia [...]r., Skarżący żądanie w zakresie ustalenia i wypłacenia różnicy uposażenia wywodzi z okoliczności prawnych w postaci stwierdzenia nieważności decyzji (rozkazów...
., od dnia [...] r. i od dnia [...] r. W dniu 27 grudnia 2010 r. Skarżący wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o stwierdzenie nieważności przedmiotowych decyzji...

II SA/Bd 600/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

, w którym, w skutek ww. decyzji o stwierdzeniu nieważności Dowódcy [...] z dnia [...] r., skarżący był żołnierzem zawodowym. Skarżący wskazał, że większość należnych mu za ten okres...
błędnie ustalił wysokość odsetek. Prawo do odsetek nie powstało bowiem dopiero z chwilą uprawomocnienia się decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o wypowiedzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   47