Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I SAB/Sz 2/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-20

w dniu 20 sierpnia 2012 r. wniosku J. C. o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 27 lipca 2012 r. w przedmiocie odrzucenia skargi p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek...
o stwierdzenie nieważności postanowienia Pismem z dnia 1 sierpnia 2012 r. J. C. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 27 lipca 2012 r...

I SAB/Sz 3/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-20

w dniu 20 sierpnia 2012 r. wniosku J. C. o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 27 lipca 2012 r. w przedmiocie odrzucenia skargi p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek...
o stwierdzenie nieważności postanowienia Pismem z dnia 1 sierpnia 2012 r. J. C. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 27 lipca 2012 r...

II SAB/Gd 22/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-28

się z wnioskiem do Burmistrza Gminy o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia 20 września 2005 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego., Pismem z dnia 27...
o jej oddalenie wyjaśniając, że w dniu 6 sierpnia 2008 r. skarżąca złożyła do organu dwa wnioski: o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy z dnia 20 września 2005 r...

II SA/Op 441/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-21

planistycznego Rady Gminy Lubrza, co stanowi naruszenie interesu Gminy. W ocenie Gminy, jedynym możliwym rozwiązaniem jest stwierdzenie nieważności ww. uchwał w całości., Rada...
o stwierdzenie nieważności w całości uchwał:, - Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania...

II SA/Lu 370/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-04

użytkowego;, Wskazując na powyższe naruszenia w skardze wniesiono o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały Rady Miasta Świdnik NR XVH/143/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r...
problemy w uzyskaniu akceptacji zmiany przez lokalną społeczność., Podsumowując organ stwierdził, że w jego ocenie brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności skarżonej...

III SA/Kr 647/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-17

Rejonowy w Oświęcimiu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na tę uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności w części, to jest w zakresie §...
lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 p.p.s.a.)., Zgodnie z art...

III SA/Wr 68/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania. Wniósł o stwierdzenie nieważności:, - § 15 ust. 1 pkt 1-6 załącznika nr 3 do tej uchwały i zarzucił...
lub o stwierdzeniu nieważności, jeżeli uzna, że wystąpiły skutki prawne w okresie obowiązywania spornych przepisów uchwały. NSA dowodził, że - co do zasady - następstwem...

III SA/Wr 70/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

o stwierdzenie nieważności:, - § 17 ust. 1 pkt 1-6 i § 18 załącznika nr 2 do uchwały i zarzucił naruszenie § 135 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r...
(jej załączników). Z uwagi na objęcie skargą przepisów uchwały, które już nie obowiązują, Sąd przyjął, że - przy ocenie możliwości stwierdzenia ich nieważności...

I OSK 55/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-18

przedmiotowe zarządzenie wojewodzie - jako organowi nadzoru i tym samym, że upłynął ów 30 dniowy terminy do stwierdzenia nieważności zarządzenia we własnym zakresie...
to otwarty jest termin do stwierdzenia jego nieważności we własnym zakresie przez organ nadzoru. Teza ta opiera się bowiem na błędnym założeniu, iż istniał ustawowy...

III SA/Wr 115/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-07-10

Rejonowej w O. (dalej: Prokurator, skarżący) wniósł o stwierdzenie nieważności powyższego zarządzenia, zarzucając mu naruszenie art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000r...
wyłącza stwierdzenie ich nieważności., Odnośnie do aktów organów gmin, przepis ten pozostaje w związku z art. 91 ust. 1 zd. pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100