Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II OSK 2079/16 - Wyrok NSA z 2018-08-07

i zagospodarowaniu przestrzennym i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. W obszernym uzasadnieniu organ nadzoru szczegółowo opisał dostrzeżone naruszenia prawa zarówno...
, że dla stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały wystarczające było naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego bez wymogu istotności tego naruszenia., Sąd I instancji...

II SAB/Ol 66/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-30

jest niemożliwe ponieważ nie posiada on całości oryginalnych akt sprawy. Ponadto toczące się przed Kolegium postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności przedmiotowych...
nie przesłało akt sprawy. Ponadto w dniu 22 lutego 2011r. w związku ze złożeniem przez T. C. wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium zwróciło się do Wójta Gminy...

II SAB/Ol 94/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-02-16

. Ponadto toczące się przed Kolegium postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności przedmiotowych decyzji są związane merytorycznie ze wznowionym postępowaniem...
do organu pierwszej instancji. Ponadto w dniu 22 lutego 2011r. w związku ze złożeniem przez T.C. wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium zwróciło...

II SAB/Ol 96/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-02-22

postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności przedmiotowych decyzji są związane merytorycznie ze wznowionym postępowaniem, gdyż zakończyć się może ono uchyleniem bądź...
. Ponadto w dniu '[...]' w związku ze złożeniem przez T. C. wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium zwróciło się do Wójta Gminy '[...]' o przesłanie akt sprawy...

I OW 130/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

[...] Kuratorem Oświaty w K. a Burmistrzem Miasta i Gminy C. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Przedszkola...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Burmistrzem Miasta i Gminy C. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Przedszkola...

IV SA/Po 436/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-07-06

Wielkopolski wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych...
o odrzucenie skargi 'w zakresie całkowitego stwierdzenia nieważności skarżonej uchwały' albo o stwierdzenie nieważności następujących przepisów zaskarżonego aktu prawa...

II SA/Ol 783/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-01-31

z dniem 1 stycznia 2022 r., a zatem z dniem, w którym została wyeliminowana podstawa prawna do ich podjęcia., Wskazując na powyższe wniósł o stwierdzenie nieważności...
jej podjęcie. Kontrola sądowa, w przypadku ustalenia sprzeczności aktu prawa miejscowego z obowiązującym prawem, prowadzi do stwierdzenia nieważności takiego aktu., Odnosząc...

IV SA/Po 432/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

z istotnym naruszeniem prawa i rodzi konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości. Ze względu jednak na upływ terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie...
jako bezzasadnej, ewentualnie - z daleko posuniętej ostrożności procesowej, na wypadek uznania przez Sąd, iż wbrew stanowisku organu istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności...

II SA/Bd 749/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-03

w Nakle nad Notecią wniósł skargę na ww. uchwałę z wnioskiem o stwierdzenie jej nieważności całości. Zaskarżonej uchwale zarzucono:, 1. istotne naruszenie przepisów prawa...
jej podjęcie. Kontrola sądowa, w przypadku ustalenia sprzeczności aktu prawa miejscowego z obowiązującym prawem, prowadzi do stwierdzenia nieważności takiego aktu., Na wstępie...

III SA/Gl 412/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-13

jest Wójt Gminy Lyski., Na powyższą uchwałę Wojewoda Śląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w której domagał się stwierdzenia nieważności...
lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Odnośnie aktów organów gmin, przepis...
1   Następne >   +2   +5   +10   100