Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r., znak: [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydium [...] Wydziału Społeczno...
[...] listopada 2014 r., o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r. znak: [...]. Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r...

VI SA/Wa 1468/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-31

[...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2006 r...
. nr [...] Urząd Patentowy RP, rozpoznający sprawę ponownie w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] lutego 1998 r. o udzieleniu prawa wyłącznego...

VI SA/Wa 2171/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

w trybie administracyjnym wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. wydanym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego...
wznowienie postępowania administracyjnego i okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej., Wyrokiem z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt...

II SA/Wa 1787/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia - oddala skargę - Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r...

III SA/Wa 1417/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności oddala skargę Pismem z 5 stycznia. 2009r...
. Pani A. S. (Skarżąca) wystąpiła o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego z dnia [...] grudnia 2007r. wystawionego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 1862/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-29

Kontroli Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej...
z dnia [...] kwietnia 2009r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia...

V SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

Regionalnego ARiMR w P. z [...] lipca 2009r. Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...
w imieniu rolnika profesjonalny pełnomocnik wystąpił w oparciu o art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

III SA/Wa 2062/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną...
[...] lutego 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2001 r. i poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia...

II SA/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Społecznej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - A. K. uczynił...
[...] o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października 2006 r. nr [...] wraz z postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. znak...

VII SA/Wa 381/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] października 2017 r., na podstawie art. 61 a § 1 w związku z art...
. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa [...], w sprawie stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100