Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-21

., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...]., W uzasadnieniu...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...], lipca 2011 r., na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

I SA/Lu 28/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] odmawiającą J. H. (podatnik) wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

I SA/Lu 608/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
/ G. S. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z [...] nr [...], na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz...

III SA/Lu 505/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...]., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny...
także żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...] na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29...

I SA/Lu 562/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia [...]r., w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Lu 664/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-23

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze (organ) utrzymało w mocy decyzję organu z [...] odmawiającą E. (podatniczka) stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji organu z [...] r. w przedmiocie ustalenia...

I SA/Lu 610/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-07

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
12 marca 2010 r. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II SA/Lu 272/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-16

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji...
decyzję własną z dnia ...., W uzasadnieniu Kolegium wyjaśniło, że wskazaną decyzją z dnia ... po rozpatrzeniu wniosku K. K. odmówiło stwierdzenia nieważności własnej...

I SA/Lu 656/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-16

. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2005 r. oddala...
[...] kwietnia 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w sprawie...

I SA/Lu 1164/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-04

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku...
4 lutego 2013 r. skarżący wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego, w której ustalono kwotę podatku akcyzowego i podatku VAT...
1   Następne >   +2   +5   +10   100