Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 523/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2008r. znak [...] umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...
oddalił skargę S. T. oraz M. T., Pismem z dnia 22 stycznia 2007r. S. T. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności w.w decyzji...

III SA/Kr 389/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-20

z dnia [...] 2007r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta nr [...] z dnia [...] 2007r. w przedmiocie...
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2007r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia...

I SA/Kr 441/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

stwierdzenia nieważności powyższych decyzji ostatecznych. W rezultacie, w dniu 6 października 2008 r. wydał decyzje, którymi z urzędu stwierdził nieważność wcześniej...
z wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 maja 2008 r., poprzez stwierdzenie ich nieważności, w obrocie pozostały decyzje Dyrektora Urzędu...

II SA/Kr 28/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-19

w Krakowie z dnia 25 października 2018 r., znak: SKO.GN/4160/74/2018 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia 5 grudnia 2005 r., Pismem z 11 stycznia 2018 r. 'O.' wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z 19 kwietnia 2006...

III SA/Kr 216/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego oddala skargę Zaskarżoną przez J. M. (zwanego dalej...
Odwoławcze, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 18 września 2019 r nr [...], [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wydanej...

II SA/Kr 1490/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-15

Odwoławczego w [...] z dnia 11 września 2017 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział...
: [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Z. z dnia 25 września 2007 r. (znak: [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości...

II SA/Kr 900/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-20

marca 2011 r. nr SKO [...], SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją wydaną z upoważnienia Naczelnika Dzielnicy K...
stwierdzenia nieważności wskazanych wyżej decyzji o przejęciu nieruchomości na własność państwa z dnia 18 lutego 1991r., skierowanym do Wojewody [...]., Samorządowego...

II SA/Kr 1335/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

r. o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 czerwca 2015r. (znak: [...]) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - postanowiło odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Kr 813/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-10

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - skargę oddala - W dniu [...].1982 r. Naczelnik Dzielnicy [...] orzekł o przejęciu...
odszkodowanie w kwocie [...] zł., W dniu [...].1990 r. A. M. i A. G. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, zarzucając wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Kr 108/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-21

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 26 lipca 2002 r., nr Kol. Odw. [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I stwierdza nieważność...
[....] .08.1990r. M.T. i E.O. wnieśli stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11.08.1983r. Nr [....] z powodu rażącego naruszenia prawa , z powołaniem jako podstawy prawnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100