Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 26/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2000-12-13

Administracyjnego nie może być wniesiona w sytuacji, gdy już toczy się postępowanie o stwierdzenie nieważności aktu, nie wyklucza dopuszczalności jednoczesnego wniesienia...
skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz żądania stwierdzenia nieważności tej samej decyzji, a w konsekwencji nie uzasadnia odrzucenia skargi z tej przyczyny /art. 27...

III RN 39/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

innych, w istocie pozbawia instytucję stwierdzenia nieważności jej praktycznej doniosłości, skoro ustawowym przesłankom stwierdzenia nieważności decyzji...
Handlowego - Roman J. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 11 maja 1998 r., (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła na skutek rewizji...

III RN 62/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

1. Przepis art. 156 par. 1 Kpa powinien być interpretowany ściśle, a zatem przy stwierdzeniu nieważności decyzji należy brać pod rozwagę okoliczności wymienione...
. Przy stwierdzeniu nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie ma znaczenia prawnego, czy strona we wniosku o wszczęcie postępowania celnego podała...

III RN 3/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

Stwierdzenie nieważności części decyzji administracyjnej może nastąpić, gdy tylko ta część zawiera wady z art. 156 par. 1 Kpa, które jednak nie wywierają wpływu na treść...
, to nie jest decyzją ustalającą te opłaty. Stwierdzenie nieważności decyzji w części stanowi jedynie usunięcie z obrotu prawnego tej części decyzji, która obarczona jest jedną z wad...

III ARN 71/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie może być identyfikowane z naruszeniem podstawy prawnej decyzji., Dla stwierdzenia nieważności decyzji...
(...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...

III ARN 21/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana decyzja w innej sprawie, stanowi podstawę wznowienia postępowania /art. 145 par. 1 pkt 8 Kpa...
/, nie uzasadnia natomiast stwierdzenia nieważności tej drugiej decyzji. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Polskiej Akademii Nauk (...) na decyzję Ministra Gospodarki...

III AZP 18/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-15

stwierdzenia nieważności decyzji., 2. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności lub o wznowienie postępowania /art. 199 par. 3 Kpa/ przed wniesieniem skargi...
administracyjnego jednocześnie wniosła do właściwego organu administracyjnego skargę do NSA /art. 196 par. 1 Kpa/ i wniosek o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności...

III RN 1/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

, nie tylko możliwe, ale i nakazane jest stwierdzenie nieważności wskazanych decyzji w części dotyczącej opłaty podwyższonej. Sąd Najwyższy z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej...
Administracyjnego nie wykluczają możliwości stwierdzenia nieważności części decyzji administracyjnej. Dotyczyć to może jednak tylko takiej sytuacji, gdy w jednej decyzji organ...

III RN 83/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-09-03

Właściwość rzeczowa organu administracyjnego do stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej należy oceniać według przepisów prawa materialnego, obowiązujących...
w dacie wydania decyzji będącej przedmiotem postępowania w sprawie o stwierdzenie jej nieważności. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewódzkiego Zarządu...

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o przydziale lokalu, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali...
mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ dopuszczalne jest rozpoznanie przez organy administracji wniosku złożonego po 12 listopada 1994 r. o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   45