Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

OPK 12/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-23

1. Stwierdzenie nieważności decyzji organu drugiej instancji uzasadnia ponowne rozpatrzenie odwołania., 2. Wydanie ostatecznej decyzji o odszkodowaniu za grunt...
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279/ nie stanowi przeszkody stwierdzenia nieważności tej ostatniej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny...

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

IV SA 1882/99 - Wyrok NSA z 2001-11-19

Oddalenie skargi przez sąd administracyjny nie zawsze musi powodować niemożność stwierdzenia nieważności decyzji. Prowadzenie takiego postępowania będzie w szczególności...
dopuszczalne, gdy skarga zostanie oddalona wobec braku legitymacji materialnoprawnej skarżącego, a wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności zgłosi...

IV SA 184/94 - Wyrok NSA z 1995-06-09

Wykonanie inwestycji na podstawie decyzji zawierającej pozwolenie na budowę nie przesądza jeszcze o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę linii energetycznej i na podstawie...

IV SA 1934/00 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji, kontrolowanej uprzednio przez sąd administracyjny, będzie istniała wtedy, gdy podstawa stwierdzenia nieważności...
Budowlanego z dnia 8 lutego 2000 r., odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Z. z dnia 19 czerwca 1998 r., w przedmiocie...

OPK 4-7/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

1. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu...
do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z wniosków Stanisława P. :, 1/ o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Warszawa-(...) z dnia 19 (...) 1982 r., którą...

IV SA 581/01 - Wyrok NSA z 2003-10-13

W przypadku ustalenia przez organ administracji braku przymiotu strony podmiotu wnoszącego zadanie stwierdzenia nieważności i w konsekwencji wydania decyzji odmawiającej...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności, nie ma podstaw do uwzględnienia skargi, choćby podmiot wnoszący przytoczone wyżej żądanie wskazywał na istnienie...

II SA 2164/92 - Wyrok NSA z 1994-01-12

1. Zasady określone w przepisach art. 61 par. 4 i art. 28 Kpa obowiązują również w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, o którym mowa w art. 157 Kpa., 2...
. Stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nie tylko strona postępowania zwykłego zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy...

I SA 2016/99 - Postanowienie NSA z 2000-06-02

sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S...
uczestnikami sporu jest właściwe do orzekania w sprawie z wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w B. o odszkodowanie z tytułu stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA 218/92 - Wyrok NSA z 1992-06-15

1. Stwierdzenie przez organ naczelny /właściwego ministra/ nieważności decyzji organu, w stosunku do którego organem wyższego stopnia jest wojewoda, powoduje nieważność...
. Nr UA4/053/K/365/91 w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę, 1/ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100