Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wr 148/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-01-06

Jeżeli w toku dokonywanych ustaleń organ prowadzący postępowanie rozpoznawcze ustali, iż okoliczności sprawy nie uzasadniają stwierdzenia nieważności, to wówczas...
powinien odmówić stwierdzenia nieważności decyzji, której to postępowanie dotyczy, nie zaś umarzać postępowanie jako bezprzedmiotowe. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

SA/Wr 1541/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-01-09

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji /art. 157 par. 3 Kpa/ może mieć miejsce, gdy wystąpi niedopuszczalność wszczęcia takiego...
należy zaliczyć np. żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, która jeszcze nie została wydana, oparcie żądania na podstawach uruchomienia innych trybów, uchybienie...

I SA/Wr 1542/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-10-30

uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie podatkowe/ w ciągu roku od doręczenia tej decyzji., Złożenie żądania...
też - w opinii odwołującej się Spółki - zakwalifikowano pismo strony z dnia 2 stycznia 1997 r., gdyż powinno ono być potraktowane jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

SA/Wr 22/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-01-15

jej sprzeczności z prawem. Pismo organu nadzoru, zawiadamiające o braku podstaw prawnych do ingerencji w postaci stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy...
Wojewody W-kiego z dnia 2 października 1991 r. zawiadamiające o braku podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w D. z dnia 25 września 1991 r. Organizacje...

I SA/Wr 627/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-06-26

1. Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w części /art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95...
gmina, że organ nadzoru w niniejszej sprawie nie miał podstaw do stwierdzenia nieważności całej uchwały., Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym organ...

SA/Wr 228/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-27

Roczny termin do stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy /art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm...
Sądu Administracyjnego skarga Wojewody W-kiego /datowana 12 lutego 1992 r./, zawierająca wniosek o stwierdzenie nieważności postanowień par. 2 i 3 ostatnio wymienionej...

I SA/Wr 329/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-18

mu środka prawnego /np. odwołania, wniosku o wznowienie postępowania lub o stwierdzenie nieważności/ z roszczeniem /żądaniem/ do organu podatkowego o uchylenie, zmianę...
lub stwierdzenie nieważności wadliwej decyzji. W takim bowiem przypadku żądanie wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej decyzji wymiarowej, stanowiącej podstawę nienależnego...

SA/Wr 367/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-21

. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o stwierdzenie nieważności tych przepisów. Ich zdaniem, wobec zawarcia przez nich umowy najmu na podstawie przetargu Rada...
roku, jak i po upływie tego okresu., Zarówno więc stwierdzenie nieważności uchwały, jak i stwierdzenie jej niezgodności z prawem dotyczy aktów normatywnych, które do chwili wydania wyroku...

II SA/Wr 854/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-16

w dniu 16 września 2003 r. na rozprawie sprawy ze skargi Gminy T. na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody z dnia 18 marca 2003 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
orzekł jak na wstępie., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie Rada Gminy T. domagała się:, 1. stwierdzenia nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego...

II SA/Wr 1499/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-29

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O. z dnia 29 maja 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 pkt 2 Statutu Gminy...
się organ nadzorczy, ani też nie wytłumaczono wyboru podstawy prawnej, która przesądziła o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy w B., Ponadto podniesiono...
1   Następne >   +2   +5   +10   35