Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 30 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
. decyzji, Prezydent Miasta (...) złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności własnej decyzji z 15 lipca 1999 r., uznając, że nastąpiło...

SAB/Sz 130/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-29

odwoławcze, to okoliczność ta nie oznacza, że ten ostatni organ stał się organem właściwym też do rozstrzygania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
decyzje wojewody w tym zakresie pozostają nadal w obrocie prawnym i ich usunięcie z tego obrotu w drodze stwierdzenia ich nieważności może być dokonane przez organ wyższego...

SA/Sz 1242/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-09-24

może mieć charakter zwolnienia częściowego lub całkowitego., Za zupełne nieporozumienie skarżąca uważa stwierdzenie nieważności par. 7 uchwały o jej wejściu w życie...
o stwierdzenie nieważności par. 6 uchwały powtórzono argumentację jak w poprzedniej sprawie., III. Odnośnie uchwały (...) oraz rozstrzygnięcia nadzorczego (...). Skarżąca powołując...

SA/Sz 2428/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-11

zawartego w uchwale (...) z dnia 27.09.2000 r., wniósł skargę na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie stwierdzenia nieważności par. 9a i par. 56 ust. 2 pkt 2 statutu Gminy...
z wyrokiem NSA z dnia 4 lipca 1997 r., II SA 821/96., Nadto stwierdzono, że zupełnym nieporozumieniem jest stwierdzenie nieważności par. 56 ust. 2 pkt 2 statutu...

SA/Sz 2049/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-10-02

. Nadto zawarły wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 września 1989 r. zezwalającej na rozbudowę budynku mieszkalnego., Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 18...
. wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 września 1989 r. zezwalającej na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dwurodzinny przy ul. K. Nr 10...

SA/Sz 387/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-28

do wniesienia odwołania decyzje te stały się ostateczne, a ich zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach...
decyzje te stały się ostateczne, a ich zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych prawem /art. 16...

SA/Sz 479/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-14

postępowania administracyjnego uregulowano odmowę wszczęcia postępowania w trybach nadzwyczajnych /tj. wznowienia lub stwierdzenia nieważności/ gdzie przyjętą formę odmowy...
wnieśli o jej uchylenie bądź stwierdzenie nieważności, bowiem nie dotyczy ona istoty wniosku z dnia 26 października 1999 r. oraz o nakazanie wykonania decyzji z dnia 4 grudnia...

SA/Sz 742/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-11-07

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia 3 kwietnia 1996 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miasta...
rozstrzygnięcie nadzorcze nr Or XXII/0903/28/96, którym stwierdził nieważność par. 1 ust. 13 uchwały nr XXI/142/96 Rady Miejskiej w B. z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie...

SA/Sz 19/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-29

przez organ odwoławczy oznacza akceptację decyzji wydanej bez podstawy prawnej. Skutkuje to zatem stwierdzeniem nieważności obu decyzji na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 11...
skargi, władny jest uwzględnić ją także z uwagi na inne uchybienia niż te, które podniesiono w skardze, lub stwierdzić nieważność decyzji, jeżeli zachodzą przyczyny...

SA/Sz 399/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-07

nr 106 poz. 679 ze zm./, z których wynika zakaz łączenia funkcji w zarządzie gminy z działalnością gospodarczą, nie mogą być podstawą stwierdzenia nieważności uchwały...
. Natomiast nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności /lub niezgodności z prawem/ uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta., Brak jest podstaw do uznania...
1   Następne >   +2   +5   8