Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Rz 2198/98 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-07

1. Skoro ustawodawca przyznał regionalnej izbie obrachunkowej /organowi nadzoru/ wyraźnie określony i stosunkowo krótki termin, tj. 30 dni do stwierdzenia nieważności...
terminu 30 dni do wniesienia skargi do sądu rozpoczyna się po upływie ostatniego dnia terminu 30 dni do stwierdzenia nieważności uchwały przez regionalną izbę...

SA/Rz 835/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-09-05

Stwierdzenie nieważności decyzji, zamiast rozpatrzenia wniesionego w terminie odwołania, narusza wyrażoną w art. 15 Kpa zasadę dwuinstancyjności postępowania...
określonego w art. 157 Kpa lub innych trybów poza odwoławczych ani też zastępowanie trybu odwoławczego przez te tryby. Z chwilą wniesienia odwołania stwierdzenie nieważności...

SA/Rz 69/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-11

nr XVI/2700/2001 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z dnia 11 grudnia 2001 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1, w par. 4 ust. 1 słów 'opłaty targowej' oraz ust...
Izby Obrachunkowej w Rz. z powodu jej niezgodności z prawem w części dotyczącej stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 1 i 3 oraz par. 4 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVII/266/2001...

SA/Rz 496/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-05

Marka L. o wznowienie postępowania z podstawy wskazanej w art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa oraz wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w DOC (...) jako skierowanej...
, a pełnomocnikowi z opóźnieniem a także przez pominięcie w łącznym rozpoznaniu obu spraw /o wznowienie postępowania i o stwierdzenie nieważności decyzji/ - dowodów załączonych...

SA/Rz 147/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-02-27

listopada 1994 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Z. z dnia 22 października 1994 r. w sprawie powołania rady nadzorczej Gminnego Zespołu Opieki...
organ nadzoru do stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy dotkniętej kwalifikowanym /istotnym/ naruszeniem prawa., Badając legalność zaskarżonego rozstrzygnięcia...

SA/Rz 912/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-17

innych inwestycji od tych budynków., W takiej sytuacji Krzysztof B. wystąpił w dniu 24 listopada 1999 r. do Wojewody o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty...
, że organ I instancji nie przyznał mu tego prawa, a tryb instancyjny /odwoławczy/ ma pierwszeństwo przed trybem nadzwyczajnym /stwierdzenie nieważności/ rozpatrzono...

SA/Rz 1256/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-03-11

stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji /art. 51 cytowanej ustawy/., Oznacza to każdoczesną powinność Sądu zbadania, czy zaskarżona decyzja /w przypadku skargi na taki...
wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności decyzji/ - niezależnie od tego, jakie zarzuty zostały w skardze podniesione., Zasada...

SA/Rz 1731/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-07-04

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego nr 94a na działkach nr 1161 i 1807 przy ul. J. O. w Rz., W uzasadnieniu tej decyzji podano, że po stwierdzeniu nieważności decyzji...
niezasadny jest wniosek skargi dotyczący stwierdzenia nieważności /'unieważnienia'/ tej decyzji., Natomiast uwzględnienie skargi jest wynikiem stwierdzenia z urzędu przez Sąd...

SA/Rz 1438/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-01

. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...), Rady Powiatu J. z 9 czerwca 2000 r. w sprawie emisji obligacji powiatowych - oddala skargę. Kolegium Regionalnej Izby...
, według strony skarżącej, nie istnieje podstawa do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu J., W odpowiedzi na skargę RIO wniosła o jej oddalenie, albowiem argumenty...

SA/Rz 2241/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-11-09

. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym i ten fakt w nawiązaniu do art. 94 ust. 2 ww. ustawy stwarza podstawę do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały., Gmina...
/ i stwierdził, ze upływ roku od daty podjęcia uchwały rady gminy nie stanowi przeszkody do stwierdzenia w każdym czasie jej nieważności, jeżeli wójt lub burmistrz...
1   Następne >   +2   +5   10