Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Lu 1189/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-04-06

Data doręczenia organowi gminy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jego uchwały przez organ nadzoru nie ma znaczenia dla oceny...
Wojewody (...) z dnia 10 sierpnia 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał o wygaśnięciu mandatów radnych i o przyznaniu mandatów kandydatom z tej samej listy...

I SA/Lu 24/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-03-13

stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Z. (...) z 29 października 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu - oddala skargę. Zaskarżoną uchwałą (...) z 4 grudnia 2001...
. Stwierdzenie nieważności uchwały w tej części powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego. W związku z tym nie ma podstaw do zaciągania kredytu, bowiem zgodnie...

II SA/Lu 202/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-05-15

stwierdzenie nieważności uchwały z 15 grudnia 1999 r. Rady Gminy T. jest konieczne, przy czym ponowne uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, zdaniem organu nadzoru...
do projektu planu., W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy T. z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie I etapu zmian planu przestrzennego Gminy T...

II SA/Lu 1337/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-12

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./ wyczerpująco określa przesłanki stwierdzenia nieważności...
. 2 ustawy o systemie oświaty., Zarząd Gminy W. w skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł o stwierdzenie nieważności lub uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia...

SA/Lu 691/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-04-26

przepisów o właściwości /art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa/, co jest podstawą stwierdzenia nieważności decyzji. W powyższej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny wychodząc...
poza granice skargi stwierdził nieważność decyzji pierwszoinstancyjnej i decyzji ostatecznej, która utrzymała w mocy decyzję nieważną., Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził...

SA/Lu 663/90 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1990-10-12

1. Orzeczenie wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały organu gminy /art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95...
, którym w odniesieniu do stanu faktycznego niniejszej sprawy jest właściwy miejscowo wojewoda. Orzeczenie wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały organu gminy ma charakter...

I SA/Lu 31/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-03-17

. na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 14 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w D. - oddala skargę. Kolegium Regionalnej...
obowiązek, uznawszy powyższe naruszenie prawa za istotne, stwierdzić nieważność uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Rady Gminy w D...

II SA/Lu 384/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-04

Zgodnie z dyspozycją art. 150 par. 1 Kpa organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej...
. 150 par. 1 Kpa - domagał się stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Wójta Gminy (...) z dnia 14 listopada 2000 r. odmawiającej...

II SA/Lu 819/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-07-18

. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 153/VI/2003 Rady Miejskiej w L. z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej...
bliżej pojęcia 'sprzeczności z prawem uchwały' które powodują jej nieważność, lecz w orzecznictwie przyjmuje się, że podstawą do stwierdzenia nieważności jest: podjęcie...

I SA/Lu 882/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-02-28

Obrachunkowej w L. z 20 września 2002 r. nr 155/2002 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. z 14 sierpnia 2002 r. nr LY/324/02 - oddalił skargę...
2002 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. Uchwała ta wprowadza zmiany do podjętej 8 listopada 2001 r. uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   14