Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 431/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-11-19

1. Przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji /art. 157 par. 1 Kpa/ może być wyłącznie to, czy w danej sprawie wystąpiła któraś z przesłanek nieważności...
decyzji wymienionych w art. 156 par. 1 Kpa. Rozstrzygnięcie decyzji kończącej takie postępowanie może polegać na stwierdzeniu nieważności decyzji, odmowie stwierdzenia...

II SA/Kr 3161/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-09-09

Organ administracji, do którego skierowano wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, powinien pozostawić ten wniosek...
sprawy ze skargi Bogumiły i Witolda Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 4 września 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

II SA/Kr 2207/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-07-30

, co decyzja przyznająca uprawnienia na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy. Nie zachodzą zatem przesłanki do stwierdzenia nieważności późniejszej decyzji na podstawie art...
w W. z dnia 19 października 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich - stwierdza nieważność zaskarżonej...

II SA/Kr 1581/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-03

w zakresie nadania tytułu magistra. Zdaniem Dziekana Wydziału Filozoficznego powyższe uchybienia uzasadniały stwierdzenie nieważności w całości decyzji Komisji Egzaminu...
wyższego stopnia Rektor i ten organ jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji. Zarzucono dalej, że uzasadnienie decyzji nie wskazuje, na której z dwóch...

II SA/Kr 1423/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-24

administracyjnego, jeżeli właściwy organ administracyjny wszczął postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji albo wznowił postępowanie. Mimo że przepis...
administracji publicznej postępowania w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji zarówno z urzędu, jak i w związku z wniesieniem nadzwyczajnego środka...

SA/Kr 299/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-09-24

W sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji przejmującej na własność Państwa nieruchomość, która następnie została skomunalizowana, gmina, która stała się właścicielką...
(...) z dnia 6 listopada 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia nieruchomości na własność Państwa. Naczelnik Miasta i Gminy w W. wydał w dniu...

II SA/Kr 1408/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-03-21

Odwoławczego w T. z dnia 22 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu własności - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 22 czerwca...
. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta T. z dnia 20 maja 1980 r. (...) nadającej na własność Paulinie Sz. działkę nr 154 obręb 78 miasta T. - rozstrzygniętej...

II SA/Kr 1270/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-15

postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze powiadomiło strony o wszczęciu, na wniosek strony, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji cofającej dotychczasowemu...
z wniosku U.W. o stwierdzeniu nieważności decyzji lokalowej z 1987 r., zostało wydane na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Przepis ten stanowi, że organ administracji...

II SA/Kr 328/98 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2000-10-20

Wojewoda N. wniósł o jej odrzucenie., Podniósł, że w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego toczy się postępowanie z wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji...
. - postępowanie administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody N. z dnia 7 stycznia 1998 r., Decyzją z dnia 24 kwietnia 1998 r. odmówiono stwierdzenia...

II SA/Kr 541/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-05-21

., (...), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy w N. z 28 grudnia 2000 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w N. - uchyla zaskarżone...
go do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Należało, więc powołać się w rozstrzygnięciu nadzorczym na prawomocny wyrok sądu oraz wykazać, że został...
1   Następne >   +2   +5   +10   16