Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ka 2651/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-30

. i Aliny K. o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej z dnia 12 czerwca 1969 r., który w dniu 5 stycznia 1998 r. został przekazany Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa...
z dnia 25 maja 1998 r. oraz o stwierdzenie nieważności tegoż rozstrzygnięcia. W jego uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali na wadliwość tejże decyzji polegającą na jej wydaniu...

I SA/Ka 2171/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-02-05

. 127 i art. 145 par. 2 Ordynacji podatkowej. W oparciu o te zarzuty odwołujący się wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji...
przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji. Uzasadniając zarzut niewłaściwego zastosowania art. 208 Ordynacji podatkowej odwołujący się podniósł, iż powołanie...

II SA/Ka 2303/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-07-31

Następstwem prawnym stwierdzenia nieważności decyzji jest bezprzedmiotowość postępowania w sprawie wznowienia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
o stwierdzeniu nieważności kwestionowanej przez niego decyzji organu I instancji zgodnie z art. 156 par. 1 Kpa., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Ś. wniósł o jej oddalenie...

II SA/Ka 2108/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-08-09

W., Renata W. i Stanisław M. wnieśli o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta J. : z dnia 8 grudnia 1995 r...
., którzy w odwołaniach wnieśli o uchylenie powyższej decyzji i orzeczenie o stwierdzeniu nieważności dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę ogrodzeń. Odwołujący...

II SA/Ka 1769/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-09-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 2 października 1997 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste 1...
dalszymi pismami, J. N., U. R., A. R., D. R., I. B. i M. W., domagali się stwierdzenia nieważności powyższej decyzji z uwagi na przeznaczenie działek na inny cel niż określony...

I SA/Ka 1573/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-14

1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie przyznania stypendiów z budżetu gminy - uchyla zaskarżoną uchwałę w części dotyczącej...
:, a/ stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miasta w C. z 23 marca 1999 r.,, b/ stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 2 oraz par. 2 i par. 3 uchwały (...) Rady Miasta w C. z 22...

II SA/Ka 1809/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-06-06

/, jak też co do kwestii rozstrzyganych w nadzwyczajnym postępowaniu administracyjnym /stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi w trybie nadzoru/, Genowefa P., Helena K...
ziemi wydany 21.10.1976 r. przez Naczelnika Miasta i Gminy W. był prawomocny - przed wniesieniem o stwierdzenie nieważności tegoż aktu w 1989 r. W kolejnym piśmie z dnia...

I SA/Ka 1589/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

1996 r. Alfred Z. zwrócił się do urzędu celnego o stwierdzenie nieważności decyzji z 15 marca 1993 r. zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 83 ust. 1 ustawy...
urzędu celnego decyzją z 12 marca 1996 r. odmówił stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji stwierdzając, że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo celne do 3 kwietnia...

I SA/Ka 980/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-22

w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NSA z uwagi na wszczęcie nie kończącego się postępowania o stwierdzenie nieważności. W razie nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie...
uwagę na to, iż stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej jest uzależnione od wyczerpania trybu przewidzianego w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992...

SA/Ka 1716/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-02-28

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie /art. 16 Kpa...
zawierająca rozstrzygnięcie podlega stwierdzeniu nieważności /art. 156 par. 1 pkt 3 Kpa/. Wspólnicy spółki cywilnej Marek M. i Waldemar S., prowadzący działalność handlową...
1   Następne >   +2   +5   +10   19