Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 2188/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-28

Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji może być skierowana do podmiotu, który był uprawniony do żądania wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji., Decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji, podjętą na skutek żądania podmiotu, który nie jest stroną...

I SA/Gd 2422/98 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-09

Decyzja organu nadzoru w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji organu I instancji - jest decyzją wydaną w I instancji i na ogólnych zasadach służy...
od niej odwołanie. Zaskarżona decyzja orzekała o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 22 grudnia 1997 r., którą z kolei...

II SA/Gd 230/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-21

do naruszenia art. 186 Kpa w sytuacji gdy organ odmawia wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji z tego powodu, że niedopuszczalny był sprzeciw...
1998 r. (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia - uchyla...

I SA/Gd 970/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-06

stwierdzeniem nieważności decyzji organów podatkowych obydwu instancji, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
naruszenie prawa, co skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji organów podatkowych obydwu instancji w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o NSA w zw. z art. 156 par. 1...

SA/Gd 1008/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-09-30

. 50 zmienionego statutu Miasta G., Uchwały te zaskarżył, wnosząc o stwierdzenie ich nieważności, Wojewoda G-ki. Zdaniem Wojewody, zaskarżone uchwały są sprzeczne...
podstawę do stwierdzenia ich nieważności. Podstawy prawnej uchwał Rada dopatruje się w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy samorządowej Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich...

II SA/Gd 1794/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-02-07

naruszała prawo w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., W konsekwencji prowadziło to do uchylenia decyzji własnej i odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wyżej cytowanej...
stwierdzić należy, iż wbrew twierdzeniu skarżących brali oni udział w postępowaniu o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta G. o ustaleniu warunków zabudowy...

II SA/Gd 2089/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-30

tego rodzaju uchybienie wyszczególnione zostało w art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa jako przesłanka stwierdzenia nieważności. Skarżący - Zakłady Mięsne M. w G. w upadłości - wniósł skargę...
, względnie o stwierdzenie nieważności decyzji, skarżący wskazał, że w dniu 13 października 1997 r. Syndyk Masy Upadłości Zakładów Mięsnych M. w G. zawarł akt notarialny zbycia...

I SA/Gd 2178/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

jako wniosek o stwierdzenie nieważności wymienionych w nim decyzji ostatecznych i mając na uwadze datę wpływu rozpatrzyć według reguły wskazanej w dyspozycji art. 337...
przedmiotowy wniosek uznać za wniosek o zwrot opłaty skarbowej, a nie jak sugeruje podatnik - za pismo wszczynające postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

SA/Gd 541/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-05-20

poz. 95 ze zm./, domagał się stwierdzenia nieważności jako sprzecznych z prawem uchwał Rady Gminy w S. K. nr X/54/91 z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie stwierdzenia...
Gminy bowiem bezpodstawnie uzurpowałaby sobie prawo do korekty wyborów., W świetle powyższego stwierdzenie nieważności pierwszej z wymienionych na wstępie uchwał staje...

SA/Gd 555/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-07-08

Województwa (...) z dnia 22 grudnia 1993 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i na podstawie art. 207 par...
. pomiędzy Naczelnikiem Gminy S. a Spółdzielnią Mieszkaniową 'K.' w K. , Stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy w S. nastąpiło z powodu naruszenia właściwości, albowiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   21