Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 292/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-14

o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia nadzorczego, zarzucając:, 1/ utratę przez Kolegium RIO kompetencji do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. z 21 grudnia 1999...
. o samorządzie gminnym, Kolegium RIO powinno w terminie 30 dni wydać i doręczyć Gminie rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały. Wobec braku...

SA/Bk 613/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-25

Administracyjnemu stwierdzić nieważność decyzji na podstawie art. 207 par. 3 Kpa w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., Stwierdzenie nieważności decyzji oznacza pogorszenie...
Kpa/ oraz obowiązek stwierdzenia nieważności decyzji dotkniętych wadami wymienionymi w art. 156 par. 1 Kpa /art. 207 par. 3 Kpa/. Wybitny znawca zagadnień proceduralnych...

SA/Bk 931/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-10-28

Prokuratora Wojewódzkiego sprawy ze skargi Rady Gminy w B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody B. z dnia 13 maja 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 5...
i zagospodarowania terenu lub też w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę., Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, iż nie było podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały i dlatego...

SA/Bk 392/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. z 1 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w S. z 29 grudnia 1999 r. (...) w sprawie diet...
jednorazowe diety nie spełnia wymogów ustawy i konieczne jest stwierdzenie jej nieważności., W skardze do NSA Rada Gminy w S, wniosła o uchylenie zaskarżonej uchwały organu...

SA/Bk 855/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-09-01

zamiaru wykonywania czynności., W celu stwierdzenia nieważności umowy organ powinien był wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie istnienia bądź...
dotyczącej uznania za nieważną umowy o zarządzanie zawartej z A.L. lub o stwierdzenie nieważności decyzji., W uzasadnieniu Spółka podniosła, że fakt, iż pełnomocnictwo L...

SA/Bk 1672/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-03-17

uzasadniało stwierdzenie nieważności decyzji organów obu instancji., Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie przewidują...
także utrzymana w mocy zaskarżoną decyzją Wojewody (...), to w tej części obie decyzje wyczerpują przesłanki art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, czyli podlegają stwierdzeniu nieważności...

SA/Bk 1876/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-06-17

uważa się, w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji - datę dokonania zapłaty. Skoro zapłaty dokonano w 1991 r., a od końca 1991 r. upłynęło więcej niż 3 lata to organy...
złożenia zeznania wstępnego,, 3/ w przypadku uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji - datę dokonania zapłaty., 3. Jeżeli zwrot nadpłaty nie nastąpił...

SA/Bk 779/03 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 2003-11-27

. nr 1956/03 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w Ł. - odrzucił skargę. Uchwałą nr 35/IX/03 z 26 marca 2003 r...
kwietnia 2003 r. organ nadzoru finansowego podjął uchwałę nr 1956/03 o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Ł. nr 35/IX/03...

SA/Bk 242-243/94 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-15

na podstawie przepisów o wznowieniu i stwierdzeniu nieważności decyzji/., W tym stanie prawnym nie zachodziła potrzeba rozpoznawania skargi, bowiem nawet w przypadku...

SA/Bk 682/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-06-26

z 16 kwietnia 2003 r. w przedmiocie stwierdzenia częściowej nieważności uchwały Rady Powiatu M. z 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2003 rok - uchylił...
finansowych sprawuje regionalna izba obrachunkowa. Zasadniczym środkiem tego nadzoru jest stwierdzenie nieważności uchwały organu powiatu. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   7