Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 439/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

- nie publ./. Art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w jego obecnym brzmieniu, upoważnia organ nadzoru do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu...
, że Wojewoda jako organ nadzoru uprawniony jest do stwierdzenia nieważności aktu odwołania Dyrektora Szkoły;, 2/ naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ...