Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 1753/04 - Wyrok NSA z 2004-03-11

Kontroli Skarbowej z dnia 21 października 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżony wyrok...
. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług., W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił przebieg postępowania w sprawie, podając...

OSK 439/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

- nie publ./. Art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w jego obecnym brzmieniu, upoważnia organ nadzoru do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu...
, że Wojewoda jako organ nadzoru uprawniony jest do stwierdzenia nieważności aktu odwołania Dyrektora Szkoły;, 2/ naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ...

FSK 475/04 - Wyrok NSA z 2004-09-19

kasacyjnej, biorąc pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania. Nie może budzić zatem wątpliwości stwierdzenie, że Sąd związany jest granicami skargi kasacyjnej...
potwierdzone omówionymi wyżej decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących dokonanej zmiany klasyfikacji samochodu...