Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OPS 2/12 - Uchwała NSA z 2012-11-13

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą wydano inną przedmiotowo zależną decyzję, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej...
) uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy stwierdzenie nieważności decyzji, na której oparto inną decyzję zależną, jest podstawą stwierdzenia nieważności tej decyzji...

I OPS 6/09 - Uchwała NSA z 2009-12-07

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji od której skargę oddalono prawomocnym wyrokiem sądu administracyujnego powinno zostać załatwione przez wydanie decyzji o odmowie...
stwierdzenia nieważności decyzji, od której skarga została prawomocnie oddalona przez sąd administracyjny, może zostać załatwione przez organ administracji publicznej...

II OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

Organ wyższego stopnia w rozumieniu art. 157 § 1 K.p.a., właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wydanej przez organ...
: 'Czy ustalenie organu wyższego stopnia w rozumieniu art. 157 § 1 K.p.a. właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów winno...

II GPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-06-05

W trakcie postępowania sądowoadministracyjnego można wszcząć postępowanie administracyjne w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia...
, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania w sprawie kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia i je zawiesić na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy...

II FPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-07-07

ze zm.), jeśli nie stwierdzi naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności?'. podjął następującą uchwałę: Unormowanie zawarte...
naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności?'., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące...

I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

do art. 28 tego dekretu, nie stanowiło naruszenia art. 8 ust. 1 dekretu, uzasadniającego z tego tylko powodu stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości...
L. Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości po rozpoznaniu w dniu...

I OPS 1/13 - Uchwała NSA z 2013-06-11

(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje...
: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, przysługuje...

I OPS 5/08 - Uchwała NSA z 2008-11-26

z dnia 14 czerwca 2006 r. oddalającego skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2005 r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji z 1950 r...
prawnych byłych właścicieli - R. M., J. B., M. D., I. S.-B. i W. L. - o stwierdzenie nieważności ww. orzeczenia w części dotyczącej nieruchomości, obecnie wchodzącej...

I FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-04-28

podatkowe, na podstawie której wydano tytuł wykonawczy, nie działa wstecz (jak ma to miejsce w przypadku stwierdzenia nieważności) i nie unicestwia materialnego skutku...
., I FSK 445/10; 7 marca 2012 r., II FSK 1680/10; 13 czerwca 2012 r., II FSK 128/11. Zatem jedynie stwierdzenie nieważności decyzji, na podstawie której wydano tytuł...

II FPS 2/09 - Uchwała NSA z 2009-10-26

aktów wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, czy też uchylenia, zmiany albo wygaśnięcia aktu, jeżeli akty te obejmowałyby...
zachodzą, może uruchomić na nowo postępowanie w przedmiocie wysokości należności pieniężnej. Oczywiście celem strony ubiegającej się o stwierdzenie nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   9