Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 12/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-23

1. Stwierdzenie nieważności decyzji organu drugiej instancji uzasadnia ponowne rozpatrzenie odwołania., 2. Wydanie ostatecznej decyzji o odszkodowaniu za grunt...
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279/ nie stanowi przeszkody stwierdzenia nieważności tej ostatniej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny...

OPK 4-7/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

1. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu...
do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z wniosków Stanisława P. :, 1/ o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Warszawa-(...) z dnia 19 (...) 1982 r., którą...

OPK 30/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-03-20

Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności w trybie art. 156 par. 1 Kpa decyzji wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne...
Skoniecznego prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z wniosku Aleksandra Sz. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Ł. z dnia 27 kwietnia 1999 r. (...) w przedmiocie...

OPK 22/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z wniosku Daniela L., Zofii K., Krzysztofa K. oraz Waldemara K. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika...
z naruszeniem prawa /wyłącznie w zakresie art. 158 par. 2 Kpa/?, II. Czy żądanie podjęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, zawierające informację o zamiarze...

OPK 9/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie jest organem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wydanej przed dniem 27 maja 1990 r...
poz. 593 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku składu orzekającego rozpatrującego wniosek Bronisława B. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy...

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o przydziale lokalu, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali...
mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ dopuszczalne jest rozpoznanie przez organy administracji wniosku złożonego po 12 listopada 1994 r. o stwierdzenie nieważności...

III AZP 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa nie jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Waldemara...
z art. 211 Kpa:, Czy Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji?, podjął następującą uchwałę: Wojewoda L...

III AZP 23/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

Zrealizowanie inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu budowlanym wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności tej decyzji mimo zaistnienia przesłanek z art. 156...
marca 1992 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego...

III AZP 8/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-20

na takie monopolistyczne działania jednostki gospodarczej, które znajdują wyraz w postanowieniach umowy, narzucanych drugiej stronie. Stwierdzenie nieważności dotyczy...
monopolistycznym odeszła w szeregu elementów od poprzedniego modelu ingerencji administracyjnej, w szczególności rezygnując ze stwierdzenia nieważności umowy lub jej postanowień...

VI SA 7/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-06

Odmówić udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania prawne. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z wniosku Prezydenta Miasta E. o stwierdzenie nieważności decyzji...
. 593/ naczelne organy administracji państwowej nie są właściwe do stwierdzenia nieważności decyzji wydanych przez samorządowe kolegia odwoławcze., W dniu 20 marca 1995 r...
1   Następne >   +2   +5   7