Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 173/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-26

. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić zażalenie. Zaskarżone postanowienie zostało wydane przez Naczelny Sąd...

I FZ 515/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-03

stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie oraz przywrócić termin do wniesienia...
postanowienia. W uzasadnieniu zażalenia podniósł, iż nie jest prawidłowe stwierdzenie Sądu jakoby przyczyna niedotrzymania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ustała w dniu...