Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło stwierdzenie nieważności decyzji X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 1153/98 - Wyrok NSA z 1999-10-08

. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 1. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji. 2...
. znak: [...], którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Minister¬stwa Gospodarki Komunalnej Nr [...] z dnia 23 grudnia 1953r. Jak wynika z uzasadnienia ww. decyzji...