Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II GSK 1023/08 - Wyrok NSA z 2009-06-17

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 28 marca...
2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1023/07 oddalił skargę E. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności...

II GSK 1035/20 - Wyrok NSA z 2023-11-08

-IV-6241-76/18 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o mianowaniu na stanowisko asesora notarialnego i notariusza oddala skargę...
notarialną w [...]. W dniu 12 września 2018 r. do Ministra Sprawiedliwości wpłynął wniosek skarżących o stwierdzenie nieważności jego decyzji z dnia 11 czerwca 1986 r...

VI SA/Wa 889/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-22

nieodwracalne skutki prawne. Konsekwencją braku możliwości stwierdzenia nieważności decyzji wskutek okoliczności, o których mowa w art. 156 par. 2 Kpa jest obowiązek organu...
. o ponowne rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały Nr [...] Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] z dnia [...] czerwca 1992r., uchwały Nr [...] Rady...

OSK 403/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę oraz odszkodowania - oddala...
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o doprowadzeniu robót budowlanych do zgodności...

II GSK 3798/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

[...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od K. S. na rzecz...
r. wpłynął do Krajowej Rady Radców Prawnych wniosek K.S. (dalej: skarżąca, strona) o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. z dnia...

VI SA/Wa 131/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-23

Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę w całości Zaskarżoną decyzją z [...] listopada...
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały samorządu notarialnego., Do wydania powyższych decyzji doszło w następującym stanie faktycznym oraz prawnym., W dniu 14...

VI SA/Wa 1735/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały o niewyrażeniu zgody na przyjęcie ślubowania i umieszczenie w wykazie zastępców...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Izby Notarialnej w K. z dnia [...] października 2020 roku nr [...] oraz odmowie stwierdzenia nieważności poprzedzającej ją: uchwały...

II GSK 1559/18 - Wyrok NSA z 2022-01-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o skreśleniu z listy adwokatów 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
') z [...] września 2017 r. (nr [...]) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o skreśleniu z listy adwokatów., WSA orzekał w następującym...

VI SA/Wa 887/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-22

nie uwzględniające wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności uchwał ORA odmawiających skarżącemu wpisu na listę adwokatów. W uzasadnieniu wyroku Sąd wyraził ocenę prawną...
stwierdzenia przez Sąd nieważności przedmiotowych uchwał Okręgowej Rady Adwokackiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia...

VI SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Adwokackiej z dnia [...] maja 2018 r. bez numeru w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o zawieszeniu postępowania w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów 1. uchyla...
1886/18 maja 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku L. T. (zwanej dalej zainteresową/skarżącą) o stwierdzenie nieważności uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w W. (zwanej dalej organem...
1   Następne >   +2   +5   +10   63