Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

V SA/Wa 1655/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Zamówień Publicznych z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
w mocy decyzję własną z dnia [...] stycznia 2007 r. Nr [...], którą odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wydanej przez Prezesa UZP...

V SA/Wa 2614/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-28

o stwierdzenie nieważności umowy w tej sprawie. Zdaniem Spółki, Prezes UZP został wprowadzony w błąd co o okoliczności faktycznych wnioskiem z dnia 30.06.2005 r...
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniósł o stwierdzenie nieważności wymienionych decyzji, względnie - o ich uchylenie w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz...

II GSK 324/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zamówień publicznych oddala skargę kasacyjną Wojewódzki...
Publicznych (dalej Prezes UZP) z dnia 21 grudnia 2005 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...

V SA/Wa 1654/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

gazowo -olejowej na okres 1 5 lat., Pismem z dnia 15.09.2005r. Szpital [...] w M. skierował do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...
[...] 12.2005r. utrzymaną w mocy decyzją Nr [...] z dnia [...] 02.2006r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Nr [...] z dnia...

II GSK 335/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

takiego postępowania są jej organy., Sąd uznał, że wobec powyższego zachodzi przesłanka stwierdzenia nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a., ponieważ decyzja...
podstawy stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.) nie została w pełni podzielona przez Naczelny Sąd...

II GSK 821/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

one wystarczającą podstawę do stwierdzenia nieważności aneksów do umowy, zawartej pomiędzy skarżącym, a wykonawcą, i w konsekwencji naruszenie art. 144 ust. 1 PZP poprzez...
do sądu o stwierdzenie nieważności zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1., Na aprobatę zasługuje stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi...

3/II SA 4473/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-22

, że jest ona dotknięta wadą określoną w art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa, skutkującą stwierdzeniem nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie...
decyzji do osoby nie będącej stroną postępowania jest więc przesłanką stwierdzenia nieważności takiej decyzji, wymienioną w art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa. W niniejszej sprawie...

II GSK 135/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

wydanych przez Zespoły Arbitrów i Sąd Okręgowy w Warszawie - co więcej, wydanie i zaniechanie uchylenia (ewentualnie stwierdzenia nieważności) decyzji z [...] listopada...
stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nie tylko strona postępowania zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyjego...

II SA 3293/00 - Wyrok NSA z 2001-05-09

K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojeowdy M. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu K. z 18 sierpnia 2000 r. (...) w sprawie odwołania...
., W dniu 15 listopada 2000 r. wojewoda M. rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu K. z 18 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania...

II GSK 105/05 - Wyrok NSA z 2005-08-11

się uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji obu instancji., Orzekając w sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga nie zasługuje...
przed sądami administracyjnymi nakazuje w takim przypadku stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;, 2) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ...
1   Następne >   +2   +5   10