Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 1439/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Finansów decyzjami z [...] i [...] odmówił stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej w Z. z [...] wydanych w sprawie należności podatkowych T S...
wskazał na istnienie przesłanki określonej w art. 240 § 1 pkt 7 w związku z art. 245 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz stwierdził brak podstaw do stwierdzenia nieważności...

II OSK 1181/18 - Wyrok NSA z 2019-05-07

w B. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] (dalej: 'Kolegium') w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie środowiskowych...

I OSK 2940/14 - Wyrok NSA z 2015-09-15

w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości na własność Skarbu Państwa 1. uchyla wyrok Naczelnego...
[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości...

II OSK 422/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana inna decyzja (zależna), nie stanowi podstawy z art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. do wznowienia postępowania...
w stosunku do tej drugiej decyzji (zależnej), lecz stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), gdyż stwierdzenie nieważności decyzji...

III SA/Wa 713/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
z [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego nieważność postanowienia w sprawie uchybienia terminowi...

III SA/Wa 714/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
z [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego nieważność postanowienia w sprawie uchybienia terminowi...

II OSK 146/10 - Wyrok NSA z 2010-04-14

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok...
. oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia [...] lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu...

I OSK 2623/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu. Wyrok wydany został...
., Decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r., po rozpoznaniu wniosku L. P., Minister Infrastruktury odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Wrocławskiego z dnia...

I FSK 1471/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Izby Skarbowej z dnia 20 grudnia 2000 r. Minister Finansów decyzją z dnia 17 lipca 2001 r. odmówił stwierdzenia nieważności...
. w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień1995 r., Skutkiem stwierdzenia nieważności w/w decyzji Izby Skarbowej było pozostawienie w obrocie prawnym...

VII SA/Wa 33/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-20

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2006r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę o wznowienie postępowania sądowego VII SA...
postępowanie w części dotyczącej stwierdzenia nieważności postanowienia Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2004 r., W dniu 3 stycznia 2008 r. (data nadania) wpłynęła do Sądu skarga...
1   Następne >   +2   +5   +10   100