Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 2272/17 - Wyrok NSA z 2018-11-14

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 1. uchyla zaskarżony wyrok, a także zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Ministra...
. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] października 2016r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 1624/09 - Wyrok NSA z 2010-10-01

Infrastruktury z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
skargę M. P., M. W., P. W. i M. J. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia...

I OSK 599/06 - Wyrok NSA z 2007-03-09

[...] nr. [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
Administracyjny w Warszawie - po rozpoznaniu skargi B. R., H. Z., G. K. i A. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

I SA/Wa 1162/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] sierpnia 2001 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Prezes...
, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] kwietnia 2001 r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K...

VIII SA/Wa 286/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości oddala skargę. Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: 'MIiB' lub 'organ odwoławczy...
[...]sierpnia 1977 r., Wnioskiem z [...]sierpnia 2012 r. M. S. wystąpiła o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Prezydenta Miasta [...]z [...]września 1977 r. jako wydanej...

I SA/Wa 2240/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

z [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju, po rozpatrzeniu wniosku S. K...
postępowania z wniosku S. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z [...] stycznia 2002 r. nr [...] stwierdzającej nieważność...

IV SA/Wa 2741/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister...
z dnia [...] kwietnia 2017r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa [...] z dnia [...] września 2000r. nr [...] w zakresie objętym postępowaniem...

VIII SA/Wa 342/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości oddala skargę. W przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:, Decyzją...
[...] sierpnia 2012 r. M. S. i S. W. wystąpiły o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia [...] września 1997 r. Nr [...], orzekającej o przekazaniu nieodpłatnie...

II SA/Lu 208/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-29

., nr [...], umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...], stwierdzającej nieważność orzeczenia Powiatowej Rady...
stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...]., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Kolegium wyjaśniło, że J. M. - syn M. i A. M. złożył wniosek...

VIII SA/Wa 796/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. W przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:, Decyzją z [...] sierpnia 1977 r. znak...
., będący spadkobiercami M. K., wystąpili z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Prezydenta., Decyzją nr [...] z [...] czerwca 2011 r. znak: [...]Wojewoda...
1   Następne >   +2   +5   +10   100