Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 1789/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

w następującym stanie faktycznym., P. S. (dalej: podatnik lub skarżący) pismem z dnia 19 lipca 2013 r. zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w K. o stwierdzenie nieważności...
Skarbowej z dnia [...] znak: [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ww. organu z dnia [...]., Dyrektor Izby Skarbowej w K. (działając jako organ II instancji...

II OSK 1762/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-22

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] września...
stwierdzenia nieważności decyzji, w sytuacji, gdy z ustalonego stanu faktycznego wynika, że skarżąca nie jest zarządcą obiektu budowlanego a jedynie zarządcą Wspólnoty...

II SA/Wr 117/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Kolegium Odwoławczego we W. z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia 7 marca 2007 r. (SKO [...]) utrzymującej w mocy wydaną przez Burmistrza Miasta...
organ wskazał, że zgodnie z treścią przepisu art. 159 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu...

I OZ 866/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-16

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 13 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na podział nieruchomości postanawia...
. nr [...] utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr [...], na mocy której odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego...

II OZ 1170/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-25

Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę...
instancji uchylił decyzję organu pierwszej instancji stwierdzającą nieważność decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę stacji gazowej i odmówił stwierdzenia nieważności...

I SA/Po 601/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-11

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej; postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Pismem z dnia [...] lutego 2016 r. skarżący wniósł skargę...
której odmówiono stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu...

I SA/Po 602/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-11

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej; postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Pismem z dnia [...] lutego 2016 r. skarżący wniósł skargę...
której odmówiono stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu...

II OZ 99/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy K. z dnia [...] sierpnia 2001 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę i modernizację budynku...

II OZ 268/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i wstrzymać wykonanie decyzji...
, które podlegałyby dobrowolnemu bądź przymusowemu wykonaniu. Wprawdzie stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę wiąże się z możliwością wszczęcia postępowania...

II OZ 1042/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd...
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100