Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

III SA/Wa 344/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-19

'P.p.s.a.') lub też wystąpiło naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 P.p.s.a. sąd...
na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., 4. Przedmiotem sporu...

I SA/Lu 211/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-29

, wypisów z kartoteki lokali oraz odpisu z księgi wieczystej), ale także ze zdjęć i opisu lokalu, które pozwalają na stwierdzenie, że lokal ma przeznaczenie mieszkalne...
z kartoteki lokali oraz odpisu z księgi wieczystej), ale także ze zdjęć i opisu lokalu, które pozwalają na stwierdzenie, że lokal ma przeznaczenie mieszkalne...

I GSK 54/19 - Wyrok NSA z 2022-12-16

w Warszawie stwierdził, że organy uznały za rzetelne informacje dotyczące produktu przedstawione przez skarżącą i na podstawie tych informacji ustaliły kwalifikację taryfową...
Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej (podstaw kasacyjnych), chyba że zachodzą przesłanki nieważności postępowania sądowego wymienione w § 2 powołanego...