Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 979/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

lub stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa. W uzasadnieniu wskazał, że art. 255 p.w.p. wymienia enumeratywnie sprawy rozpoznawane w trybie spornym, a w katalogu...
o unieważnienie prawa, a jedynie w trybie stwierdzenia nieważności decyzji. Decyzja ta nie została zaskarżona do sądu administracyjnego., Dnia [...] października 2003 r. A. Sp...

VI SA/Wa 528/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-11

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rejestracji znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2009 r.; 2. stwierdza...
[...] stycznia 2010 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2009 r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

VI SA/Wa 789/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rejestracji znaku towarowego oddala skargi Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...], Urząd Patentowy...
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 1992 r. o rejestracji znaku towarowego Sophia nr R-[...] - utrzymał w mocy...

VI SA/Wa 2401/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-07

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy oddala...
') o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2013 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia...

VI SA/Wa 2121/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 1995 r. o dokonaniu w rejestrze znaków towarowych pod numerem X zmiany...
[...] listopada 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek T. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] 'V.' z siedzibą w K. o stwierdzenie nieważności...

II GSK 685/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

powyższej kwestii Urząd winien ocenić, czy okoliczność skutkująca ewentualnym stwierdzeniem nieważności decyzji jest okolicznością, która może być podniesiona w sporze...
o unieważnienie prawa ochronnego zgodnie z treścią art. 253 ust. 2 p.w.p. Jeśli Urząd dojdzie do wniosku, że podniesiona przesłanka stwierdzenia nieważności nie ma znaczenia...

VI SA/Wa 2120/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2001 r. o dokonaniu w rejestrze znaków towarowych pod numerem X zmiany...
wpisu odnośnie uprawnionego do prawa ochronnego na znak towarowy V. uchylił zaskarżoną decyzję i odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

II GSK 321/11 - Wyrok NSA z 2012-03-28

. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji o rejestracji znaku towarowego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2009 r., Ze stanu faktycznego...

II GSK 3259/15 - Wyrok NSA z 2017-08-30

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 7...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy., Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji za podstawę...

VI SA/Wa 797/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy...
. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Urząd Patentowy RP decyzji z dnia [...] sierpnia 2012 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] maja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100