Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1432/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

r. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyniku egzaminu notarialnego oddala skargę Komisja Egzaminacyjna...
') o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymała w mocy uchwałę Komisji nr '(...)', z '(...)' kwietnia 2019 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności uchwały...

VII SA/Wa 755/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały skargę oddala VII SA/Wa 755/10...
, poz. 1071 z późn. zm.), odmówiło wszczęcia na wniosek lek. P. P. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Okręgowej Rady Lekarskiej...

VI SA/Wa 3373/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o stwierdzeniu...
postępowania administracyjnego (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 267), utrzymała w mocy decyzję własną z dnia [...] maja 2014r nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 339/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

Transportu Drogowego z dnia '(...)' grudnia 2018 r. nr '(...)'w przedmiocie stwierdzenia nieważności licencji oddala skargę Sygn. akt:, VI SA/Wa 339/19, Uzasadnienie, Zaskarżoną...
. zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia...

VI SA/Wa 1920/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

stwierdzenia nieważności decyzji o odnowieniu dyplomu i uprawnień pilotowych oddala skargę W. S. (dalej zainteresowany) 25 lipca 2013 r. złożył kompletny wniosek wraz...
Stacją Pilotową w S. (dalej skarżąca), złożyła do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z [...] lipca...

VI SA/Wa 1919/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

stwierdzenia nieważności decyzji o odnowieniu dyplomu i uprawnień pilotowych oddala skargę J. O. (dalej zainteresowany) 25 lipca 2013 r. złożył kompletny wniosek wraz...
Stacją Pilotową w S. (dalej skarżąca), złożyła do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z 31 lipca 2013...

II GSK 3558/17 - Wyrok NSA z 2018-04-17

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odmawiającej uchylenia uchwały w sprawie skreślenia z listy radców...
Sprawiedliwości z [...] listopada 2015 r., nr [...] o umorzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych...

VI SA/Wa 1758/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawiedliwości z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej powołania na stanowisko...
komornika oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] maja 2007 r. S. F., dalej jako skarżący, zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności decyzji o powołaniu...

VII SA/Wa 880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały skargę oddala Uchwałą z dnia...
nieważności uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w [...] Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki D. P...

II GSK 1898/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

[...] grudnia 2011 r. [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
2008 r. Minister Infrastruktury umorzył postępowanie w sprawie pozbawienia strony uprawnień zawodowych. Na skutek wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji wniesionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   63