Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

II SA/Rz 271/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji...
. utrzymało w mocy zaskarżoną nim decyzję własną z [...] stycznia 2004 r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu...

IV SA/Wa 998/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 września 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Kasy z dnia...

VII SA/Wa 1213/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2011 r. znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
Społecznej decyzją z dnia [...] września 2009 r. utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] lipca 2009 r. znak: [....] o odmowie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji...

III SA/Wa 200/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-30

Społecznej z dnia [...] listopada 2007 r. nr[...] w przedmiocie zwrotu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania...
o stwierdzenie nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z [...] grudnia 2005r. Zarzucił, że decyzję tę wydano, mimo wcześniejszego rozstrzygnięcia sprawy...

II SA/Wa 1878/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Obrony Narodowej z [...] listopada 2013 r...
nr [...] z dnia [...] lutego 2017 r. utrzymał w mocy własną decyzję nr [...] z dnia [...] lutego 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra...

II GSK 288/10 - Wyrok NSA z 2011-02-17

. złożył do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosek o stwierdzenie nieważności części decyzji ostatecznej ZUS z [...] grudnia 2006 r., powołując jako podstawę wniosku...
2009r. Minister Pracy i Polityki Społecznej odmówił stwierdzenia nieważności części decyzji ostatecznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ł. z dnia [...] grudnia 2006...

II GSK 242/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaniu ubezpieczenia społecznego wobec skarżącego...

V SA/Wa 622/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-29

z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności...
za zobowiązania spółki cywilnej; oddala skargę. Wnioskiem z dnia 14 maja 2008 r. D. B. wystąpił do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora...

II GSK 475/07 - Wyrok NSA z 2008-04-04

k.p.a. określa uprawnienia tego podmiotu do podejmowania inicjatywy w zakresie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. W tym znaczeniu...
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wr 485/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-28

Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nabycia prawa własności działki nr [...] o powierzchni 0,13 ha...
Odwoławcze w L. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia [...] nr [...] stwierdzającej nabycie przez R.C. własności działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100