Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II SA/Po 832/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

były więc adekwatne i zasadne dla ochrony zdrowia ludzi., W skardze do WSA spółka [...] sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocników wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji...
, to w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi nie mógł nie zrobić nic, tylko musiał wydać kolejną decyzję. Wobec tego nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji...

II GSK 1529/21 - Wyrok NSA z 2021-10-26

pełnomocnika skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, ewentualnie o stwierdzenie nieważności decyzji...
określonymi ustawą o wyrobach oraz czy stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte, lub czy wyrób został wycofany z obrotu. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z wymaganiami...

VI SA/Wa 2517/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

skierowaniem decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie, a więc wydaniem decyzji obarczonej wadą kwalifikowaną, prowadzącą do stwierdzenia jej nieważności. Natomiast...
skutkuje stwierdzeniem naruszenia przepisów art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. przez organ I instancji przy wydaniu zaskarżonej decyzji. Wydając decyzję, w sytuacji gdy producent...

II GSK 3721/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

w sprawie, a więc wydaniem decyzji obarczonej wadą kwalifikowaną, prowadzącą do stwierdzenia jej nieważności. Natomiast strona, która bez własnej winy nie brała udziału...
, kto jest producentem kontrolowanego wyrobu budowlanego, dlatego Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że powyższe skutkuje stwierdzeniem naruszenia art. 7 i art. 77 § 1...

II GSK 1099/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

wadą kwalifikowaną, prowadzącą do stwierdzenia jej nieważności. Natomiast strona, która bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu może żądać jego wznowienia. Organ...
stanowisko organu odwoławczego, że powyższe skutkuje stwierdzeniem naruszenia art. 7 i art. 77 § 1 kpa przez organ I instancji przy wydawaniu uchylonej decyzji., Ponadto, decyzja...

II GSK 1089/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

. art. 174 pkt 2 w zw. z art. 145 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 126 k.p.a. poprzez brak stwierdzenia nieważności postępowania wobec...
się do zarzutu wykonania badań niezgodnie z normą EN 13707:2004+A2:2009, a tym samym braku wiarygodności wyników badań, Sąd I instancji stwierdził, że zgodnie...

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

uznano za błędne stwierdzenie przedsiębiorcy o braku procedury wykluczenia ewentualnego błędu powstałego podczas badań ww. próbki. Zgodnie z obowiązującymi w ww. laboratorium...
oraz art. 4 ust.1 ustawy o jakości handlowej wskazał, że w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do obrotu produktu rolno-spożywczego zafałszowanego ustawa o jakości...

II GSK 4586/16 - Wyrok NSA z 2018-12-07

administracyjnej, dopiero z chwilą stwierdzenia w odrębnym postępowaniu sądowym, iż nie nastąpiło przejście kwestionowanych przez skarżącą praw producenckich na [B. 2] Sp...
okoliczność ta, objęta zarzutami skargi do WSA (pkt 3-4 a, b i c skargi), ma kluczowe znaczenie na gruncie stwierdzenia, czy stacja atestacji sprzętu ratunkowego Skarżącej...

II GSK 719/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

o udzielenie informacji przez personel restauracji nie czyni zadość wyżej wskazanemu wymogowi bezpośredniości. Dlatego też za nietrafne należy uznać stwierdzenie Sądu...
czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności podmiotu można odstąpić od wymierzenia kar pieniężnych...

II GSK 1859/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

nie było uzależnione od stwierdzenia winy, czy celowości po stronie producenta. Z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania administracyjnego wynikało, że Spółka dopuściła...
w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę przyczyny nieważności postępowania sądowoadministracyjnego, której w sprawie nie stwierdzono., Ze wskazanych przepisów...
1   Następne >   3