Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

III SA 3171/00 - Wyrok NSA z 2002-08-27

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności, które zgodnie z art. 248 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
, kiedy strona wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji organu pierwszej instancji, mimo że była ona już przedmiotem ostatecznego rozpatrzenia przez organ drugiej instancji...

II SA/Po 676/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

Odwoławczego w P. z dnia [...] 2009r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału...
. Z. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o stwierdzenie nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] 2003 r. Nr [...] pozytywnie...

OSK 925/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaniu przez gminę terenu w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej nie mogło uzasadniać usunięcia decyzji o pozwoleniu...
.' w W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę parku rekreacyjnego...

III RN 94/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-02-12

Mieszkaniowej (...) i Zespół Budowy Garaży (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...
Odwoławczego w L. z dnia 29 grudnia 1995 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta L. dotyczącej lokalizacji zespołu nr 3 garaży...

III SA 457/96 - Wyrok NSA z 1997-07-09

, Decyzją z dnia 30.11.1995 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - po rozpatrzeniu wniosku spółdzielni mieszkaniowej - odmówił stwierdzenia nieważności wyniku kontroli...
o stwierdzenie nieważności wyniku kontroli i wstrzymanie jego wykonania w części dotyczącej ustalenia podatku od towarów i usług od czynności przeniesienia na rzecz swoich...

IV SA 2995/01 - Wyrok NSA z 2003-05-09

te stanowią podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Główny Inspektor Nadzoru...
organ właściwy do stwierdzenia nieważności takiej decyzji w przypadku, gdy dostrzeże taką wadliwość. Podejmowanie przez organ budowlany rozstrzygnięć o niezgodności...

I OSK 71/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Jerzego W. na rzecz Samorządowego...
Dz.U. 1962 nr 47 poz. 227/ utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 28 września 2001 r. (...) w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności...

IV SA 1050/96 - Wyrok NSA z 1998-04-20

organizacji spółdzielczej - stanowi podstawę stwierdzenia nieważności tej decyzji. oddala skargę Spółdzielni (...) na decyzję naczelnego organu administracji państwowej...
., Negatywną przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji są takie jej skutki, które mają znamiona nieodwracalnych. Przepis art. 156 par. 2 Kpa nie wprowadza jednak kryteriów oceny...

I SA 435/92 - Wyrok NSA z 1992-07-06

Prawnych - Składnica Importowa Artykułów Przemysłowych nie mają przymiotu strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki...

FSA 2/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-14

Miejskiej w S. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) z dnia 11 sierpnia 1997 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 uchwały nr XXXIX/260/97 Rady...
o regionalnych izbach obrachunkowych stwierdziło nieważność par. 1 uchwały Rady Miejskiej w S. z dnia 10 lipca 1997 r. nr XXXIX/260/97 w części dotyczącej darowizny w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   8