Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Wa 1830/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu wysokości kosztów kształcenia podlegających zwrotowi...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Rektora [...] Nr [...] z dnia [...] listopada 2005 r. w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów podlegających zwrotowi, stanowiących...

IV SAB/Wr 39/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w O. Nr [...] z dnia...
prawomocnego wyroku. S. G. wnioskiem z dnia [...] r. wystąpił do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia...

I OSK 805/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

. Przy wypłacie tych należności, w związku ze stwierdzeniem nieważności ww. decyzji o zwolnieniu ze służby wojskowej, potrącono stronie nienależne świadczenia z tytułu odprawy...
za uzasadnione od momentu, kiedy decyzja o stwierdzeniu nieważności w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej stała się wykonalna. W ocenie...

II SA/Wa 1529/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej 1. uchyla zaskarżoną...
2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego Dowódcy Wojsk [...] z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w sprawie zwolnienia [...] P. J...

I OSK 824/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

nieważności decyzji nastąpiło ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że nieważność decyzji istniała już w dacie orzekania o niej. Stwierdzenie to ma moc wsteczną, tzn...
Kodeksu postępowania administracyjnego wiążą ze stwierdzeniem nieważności decyzji., W odpowiedzi na skargę organ potwierdził podniesioną przez skarżącego okoliczność...

I OSK 1390/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

z dniem 14 czerwca 2006 r. Powyższe rozstrzygnięcie było konsekwencją stwierdzenia nieważności przez Dowódcę Wojsk Lądowych (Nr [...]z dnia 14 kwietnia 2006 r.) decyzji...
od dnia, w którym uposażenie stało się wymagalne. W związku z przyjęciem, że datą uprawomocnienia się decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzenie...

II SA/Wa 753/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej 1) oddala skargę 2) przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
[...]. W uzasadnieniu decyzji organ wywiódł swoją właściwość do stwierdzenia nieważności decyzji Dowódcy Garnizonu L. wskazując, że zgodnie z art. 157 § 1 kpa organem właściwym...

I OSK 660/09 - Wyrok NSA z 2009-12-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej., Wyrok został wydany w następujących...

II SA/Bd 247/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-19

. W związku z przyjęciem, że datą uprawomocnienia się decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzenie stosunku służbowego, jest dzień [...] maja 2006 r...
o zapłatę odsetek ustawowych przysługuje żołnierzowi od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o stwierdzeniu nieważności i od tego dnia powinny być naliczane...

I OSK 212/09 - Wyrok NSA z 2009-12-10

marca 2003 r. do dnia 31 marca 2006 r. płatnik tego świadczenia uwzględnił okoliczność, iż stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzenia sierż. szt. A. B. stosunku...
o stwierdzeniu nieważności wcześniejszego rozkazu o zwolnieniu ze służby, miał podstawę do wypłaty odwołującemu uposażeń i innych należności za okres pozostawania poza służbą...
1   Następne >   +2   +5   +10   16