Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

I OSK 857/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej...
stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości., W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną., Prezydent Miasta...

II OW 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody K. z dnia [...] maja 1995 r. nr [...] postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium...
rozpatrzenia wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] maja 1995 r., nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie...

II SA/Łd 538/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-09

stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów 1. oddala skargę; 2. przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
Ż. o obszarze 4,98 ha., Decyzją z dnia [...] znak: [...] Wojewoda [...], po rozpatrzeniu wniosku B. i Z. K., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy B...

II OW 30/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody K. z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium...
rozpatrzenia wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r., nr [...] o zmianie decyzji Kierownika Urzędu...

II OW 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia [...] lipca 1996 r. nr [...] postanawia...
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia [...] lipca 1996 r...

II OSK 2166/15 - Wyrok NSA z 2017-04-25

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
2014r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił skargę., Wyrok zapadł w następującym stanie sprawy., Zawiadomieniem Naczelnika Miasta i Gminy S...

II SA/Gl 662/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie scalenia gruntów oddala skargę. Decyzją...
nieważności decyzji. Organ przeanalizował przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji zawarte w art. 156 § 1 kpa. Organ nie dopatrzył się określonego w art. 156 § 1 pkt 2...

II OSK 105/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

ze skargi J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżony...
: SKO w P., Kolegium, SKO) z [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddalił skargę., Wyrok został wydany w następujących...

IV SA/Wa 764/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-20

z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalania gruntów -oddala skargę- Zaskarżoną...
, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia (...) grudnia 2006r., którą odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta K. z dnia (...) września 1982r. zatwierdzającej...

II OW 68/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

do rozpoznania wniosku D. R. z dnia [...] grudnia 2014 r. o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi P., gm. K. postanawia: wskazać...
nieważności decyzji ostatecznej jest postępowaniem w nowej sprawie. Zgodnie z art. 157 k.p.a. właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156...
1   Następne >   +2   +5   +10   34