Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

II SA/Wa 798/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-14

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. stwierdzających nieważność uchwał...
. Warszawy o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22 uchwał Rady m. st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. i wstrzymał ich wykonanie...

II SA/Wa 1100/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady m. W. z dnia [...] kwietnia 2007 r., stwierdzających nieważność uchwał Rady...
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), zawiadomił Radę m. W. o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22...

OW 41/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Ł. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P.-T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody P. z dnia 30...
. z dnia 21 sierpnia 2003 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody P. z dnia 30 września 1978 r. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na obiekcie 'K.' w części...

I OSK 2188/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 1. uchyla zaskarżony...
dotyczących wypłaty przez Gminę odszkodowania spadkobiercom Z.N. za działki nr [...], w dniu 15 czerwca 2012 r. w/w spadkobiercy (skarżący) wnieśli o stwierdzenie nieważności...

III SA/Wr 84/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-30

Powiatu T. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...]Rady Powiatu T. z dnia [...] r...
nr Nr [...] z dnia [...] listopada 2015 r. stwierdzono nieważność wyboru Starosty Powiatu T., wobec czego zasadne było także stwierdzenie nieważności wybory Członka Zarządy Powiatu - S...

OW 49/04 - Wyrok NSA z 2004-06-03

Jeżeli decyzja została wydana przez organ jednostki samorządu terytorialnego, organem właściwym do stwierdzenia jej nieważności jest samorządowe kolegium odwoławcze...
o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m.st. W. z dnia 16.06.2003 r. (...), dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: wskazać jako organ właściwy...

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 30 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
. decyzji, Prezydent Miasta (...) złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności własnej decyzji z 15 lipca 1999 r., uznając, że nastąpiło...

II SA/Bd 495/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

nadzoru w dniu [...] marca 2019r., a zawiadomieniem z [...] marca 2019r. organ nadzoru wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności. Prezydent Miasta...
nr [...] we [...]. Wobec niewykonania wyroku NSA przez organ prowadzący zespół szkół, obowiązkiem organu nadzoru było wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nieważności zarządzeń...

II SA/Bd 494/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-28

wpłynęło do organu nadzoru [...] marca 2019 r., a zawiadomieniem z [...] marca 2019r. organ nadzoru wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności., Organ...
na podstawie i w granicach prawa i uzasadnia stwierdzenie jego nieważności w całości. Przedmiotowe zarządzenia narusza także powołane w jego podstawie prawnej przepisy art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100