Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

I OSK 354/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

Ministra Zdrowia z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 28...
[...], nr [...], utrzymującą w mocy własną decyzję, z dnia [...], nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - zarządzenia...

II SA/Po 1281/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Powiatu z dnia [...] lipca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala; oddala skargę. J. G. złożył...
oraz na uchwałę nr [...] Zarządu Powiatu z dnia [...]-07-2014 r. w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania kursowego na stanowisko dyrektora Szpitala...

II OSK 2007/20 - Wyrok NSA z 2020-12-15

Dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w K. z dnia 23 października 2019 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania...
października 2019 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy Dyrektora Przychodni Specjalistycznej, uchylił...

III SA/Gl 1062/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy Dyrektora Przychodni Specjalistycznej uchyla...
(rozstrzygnięcie) Dyrektora A w K. (dalej: Dyrektor A) z dnia [...] r., nr [...]w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy...

IV SA/Gl 527/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-05

., W dniu [...] J. W. , działający przez pełnomocnika, skierował do Zarządu Powiatu T. wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego, z uwagi na naruszenie...
regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. Nr 115, poz.749 ze zm.), odrzucił wniosek J. W. o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora...

II SA/Op 447/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 marca 2015 r., Nr OR-I.0050.128.2015, wnosząc o stwierdzenie jego nieważności i zasądzenie kosztów zastępstwa...
nie należało do aktów objętych obowiązkiem doręczenia do organu nadzoru (art. 90 ust. 1 u.s.g.), to nie otwierał się 30-dniowy termin na stwierdzenie jego nieważności...

IV SA/Po 1043/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

prawa, tj. podjęcie uchwały o odrzuceniu wniosku o unieważnienie konkursu, podczas gdy wniosek dotyczył stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego, tj. naruszenie...
)., W odpowiedzi na ten zarzut pełnomocnik wskazał na tożsamość znaczeniową słów 'unieważnienie' i 'stwierdzenie nieważności' i ocenił, że możliwość użycia w zaskarżonej uchwale obu...

II GSK 377/14 - Wyrok NSA z 2014-04-15

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] czerwca 2011 r., a dnia [...] sierpnia 2011 r. wydał decyzję nr [...] stwierdzającą nieważność ww...
Zespół Opieki Zdrowotnej w G. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., wnosząc o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa NFZ z dnia...

VI SA/Wa 2428/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

refundacji tych kosztów. Zdaniem Sądu decyzja ta została wydana bez podstawy prawnej, co zgodnie z art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności...
z 12 marca 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 924/08 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego...

II OSK 484/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

gdy przesłanki do stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego oraz termin do ich zgłoszenia wynikają z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r...
o samorządzie gminnym wynika, że przesłanką stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy jest istotna sprzeczność z prawem. Na podstawie argumentacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   31