Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 251/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] marca 2007 roku nr [...] i decyzję...
oddalił skargę J. P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Wyrok został wydany...

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia awansu...
do Lubelskiego Kuratora Oświaty o stwierdzenie nieważności powyższego aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela zarzucając mu rażące naruszenie prawa, tj.:, - art. 7 ust. 1...

I OSK 966/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14...
stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach sprawy. Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka decyzją z dnia...

I OSK 312/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

w Rzeszowie z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej stopień nauczyciela kontraktowego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
w Rzeszowie z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego., Wyrok zapadł w następujących...

I OSK 2641/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

września 2014 r. nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r. o sygn. akt II SA/Wa 1962/14...
, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę W.Z. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia 3 września 2014 r. nr [..]w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

II SA/Rz 340/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-21

Kuratora Oświaty z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego -skargę oddala...
., nr [...] o stwierdzeniu nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nr [...] z dnia [...] października 2000 r. nadanego A. G...

I OSK 398/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

w Szczecinie z dnia 9 lipca 2012 r. nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowanego 1. oddala...
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 9 lipca 2012 r. nr [..]w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela...

II SA/Lu 586/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Województwa NR [...] w sprawie rozwiązania...
z prawem', o którym jest mowa w art. 82 ust. 1 powyższej ustawy niedopuszczalne jest stosowanie przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji wymienionych w art. 156 kpa...

I OSK 1803/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z dnia [...] sierpnia 2005 r., nr [...] oddala...
[...] lipca 2006 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu...

I OSK 191/08 - Wyrok NSA z 2009-01-23

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2007 r...
ją decyzję organu I instancji w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego., W uzasadnieniu wyroku Sąd...
1   Następne >   +2   6