Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 2431/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie mianowania na stopień służbowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 22 maja 2012 r. sygn. akt II SA/Wa...
służbowy rachmistrza celnego w korpusie podoficerów Służby Celnej., Pismem z dnia 30 grudnia 2010 r. E. S. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności w/w decyzji (aktu...

II SA/Go 53/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-05

Izby Celnej z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. A.A., reprezentowana przez radcę prawnego W.L., wnioskiem...
z [...] sierpnia 2006r. zwróciła się do Szefa Służby Celnej, zwróciła się o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej z [...] maja 2002r. Nr [...] w przedmiocie...

I OSK 2157/14 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Celnej z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego oddala skargę...
z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego., Wyrok został wydany...

I OSK 1057/10 - Wyrok NSA z 2011-03-31

Celnej w K. wniosek z dnia 16 września 2008 r. o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...]z dnia [...] listopada...
. nr [...]Dyrektor Izby Celnej w K. wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2006 r. na podstawie art. 157 § 2 k.p.a....

III SA/Kr 439/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-17

zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 Kpa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji dotkniętej taką wadą., Niezależnie od powyższego, skarżący stwierdził, że w decyzji...
§ 1 pkt 3 Kpa., Zdaniem skarżącego winno nastąpić stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji. Z uwagi jednak na fakt, że decyzja ta wywołała nieodwracalne skutki...

II SA/Wa 1038/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

[...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych oddala skargę Minister...
. od decyzji Szefa Służby Celnej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej [...] z dnia [...] czerwca 2008 r...

II SA/Wa 1919/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

[...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - W dniu [...] listopada 2009 r. Dyrektor Izby Celnej w W., na podstawie art. 223...
, utrzymał go w mocy., Pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. A.K. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Szefa Służby Celnej z dnia [...] kwietnia 2011 r...

II SA/Wa 301/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie mianowania na stopień służbowy oddala skargę Minister Finansów decyzją z dnia [...] grudnia...
[...] października 2011 r. nr [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji (aktu mianowania) Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] listopada 2009 r. na stopień...

II SA/Wa 491/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

w W. z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji - oddala skargę - Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji., W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że Dyrektor Izby Celnej w W. decyzją z dnia...

I OSK 502/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok...
o stwierdzenie nieważności decyzji uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia [...] kwietnia 2007 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100